• Odbierz prezent
GPW: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 23 czerwca 2022 r. (2022-06-23 17:26)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 23 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW w dniu 23 czerwca 2022 roku („ZWZ GPW”) dysponowali 37 590 225 głosami.
Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na tym ZWZ GPW byli:

• Skarb Państwa posiadający 29 390 940 głosów, co stanowiło 78,19% liczby głosów na tym ZWZ GPW oraz 51,80% ogólnej liczby głosów.
• NN OFE posiadający 2 098 000 głosów, co stanowiło 5,58% liczby głosów na tym ZWZ GPW oraz 3,70% ogólnej liczby głosów.

Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wynosi 41 972 000, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 56 744 470.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 16/2022

Date: 23 June 2022

Legal basis of the report: Article 70.3 of the Act on Public Offering – GSM list over 5% of vote

Topic: List of shareholders holding at least 5% of the number of votes at the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange on 23 June 2022

Content:
The Warsaw Stock Exchange (“GPW”) informs that the shareholders present at the GPW Ordinary General Meeting on 23 June 2022 (“GPW OGM”) jointly held 37,590,225 votes.
The shareholder which held at least 5% of votes at GPW OGM were:
• the State Treasury, which held 29,390,940 votes equal to 78.19% of votes at the GPW OGM and 51.80% of the total vote.
• NN OFE, which held 2.098.000 vote equal to 5.58% of votes at the GPW OGM and 3.70% of the total vote.

The total number of shares issued by the Warsaw Stock Exchange is 41,972,000 and the number of votes conferred by the shares is 56,744,470.

Legal basis: Article 70.3 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies of 29 July 2005.

Signatures of authorised representatives of the Company:
Piotr Borowski – Member of the Management Board
Dariusz Kułakowski – Member of the Management Board

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
GPWFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-498WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Książęca4
(ulica)(numer)
(22) 628-32-32(22) 628-17-54, (22) 537-77-90
(telefon)(fax)
gpw@gpw.plwww.gpw.pl
(e-mail)(www)
526-025-09-72012021984
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-23Piotr BorowskiCzłonek Zarządu
2022-06-23Dariusz KułakowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk