• Odbierz prezent
GPW: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 16 marca 2021 r. (2021-03-16 16:17)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 16 marca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW w dniu 16 marca 2021 roku („NWZ GPW”) dysponowali 37.804.892 głosami.

Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na NWZ GPW był Skarb Państwa posiadający 29.390.940 głosów, co stanowiło 77,74% liczby głosów na tym NWZ GPW oraz 51,80% ogólnej liczby głosów.
Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wynosi 41.972.000, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 56.744.470.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 4/2021
Date: 16 March 2021
Legal basis of the report: Article 70.3 of the Act on Public Offering – GSM list over 5% of vote
Topic: List of shareholders holding at least 5% of the number of votes at the Extraordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange on 16 March 2021

Content:
The Warsaw Stock Exchange (“GPW”) informs that the shareholders present at the GPW Extraordinary General Meeting on 16 March 2021 (“GPW EGM”) jointly held 37,804,892 votes.
The shareholder which held at least 5% of votes at GPW EGM was the State Treasury, which held 29,390,940 votes equal to 77.74% of votes at the GPW EGM and 51.80% of the total vote.
The total number of shares issued by the Warsaw Stock Exchange is 41,972,000 and the number of votes conferred by the shares is 56,744,470.

Legal basis: Article 70.3 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies of 29 July 2005.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
GPWFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-498WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Książęca4
(ulica)(numer)
(22) 628-32-32(22) 628-17-54, (22) 537-77-90
(telefon)(fax)
gpw@gpw.plwww.gpw.pl
(e-mail)(www)
526-025-09-72012021984
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Piotr BorowskiCzłonek Zarządu
2021-03-16Dariusz KułakowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk