• Odbierz prezent
Czy wiesz jak duża jest Giełda Papierów Wartościowych? Poznaj najnowsze dane

Czy zastanawialiście się kiedyś jak wiele pieniędzy przepływa przez warszawską GPW? Początek października, jest świetnym momentem, na podsumowanie giełdowego września oraz pierwszych trzech kwartałów roku na warszawskim parkiecie. Zajrzyjmy do danych prezentowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i sprawdźmy jak rozwija się polski rynek kapitałowy i jakie są jego rozmiary. Wspomnimy również o sytuacji na rynku towarowym TGE.

 

Główny rynek akcji GPW

Jak prezentują się bieżące statystyki dotyczące GPW? Łączna wartość obrotu na głównym rynku GPW wyniosła we wrześniu 2017 r. ponad 19,5 mld zł. W sierpniu 2017 r. wartość obrotu wyniosła niespełna 18,5 mld zł, co oznacza, że łączny obrót był o ok. 5,8% w ujęciu miesiąc do miesiąca (mdm). We wrześniu 2016 r. natomiast, łączna wartość obrotu na głównym rynku GPW wyniosła ponad 17,6 mld zł, co oznacza, że łączna wartość obrotu wzrosła o ok. 10,9%, w ujęciu rok do roku (rdr).

Średnia dzienna wartość obrotu wzrosła o ok. 4,8% mdm - z ponad 830 mln zł w sierpniu 2017 r. do niespełna 870 mln zł we wrześniu 2017 r. W ujęciu rocznym odnotowano wzrost średniej dziennej wartości obrotu o ok. 16% (średnia dzienna wartość obrotu we wrześniu 2016 r. wyniosła niespełna 750 mln zł).

Łączna wartość obrotu od stycznia do września 2017 r., wyniosła niespełna 200 mld zł, co stanowi wartość o ok. 38,6% większą niż w analogicznym okresie 2016 r., kiedy to mogliśmy mówić o kwocie niespełna 144,3 mld zł.

Wartość indeksu WIG na koniec września wynosiła 64 289,69 pkt, co oznacza ok. 36,5% wzrostu w stosunku do sytuacji z końca września 2017 r. kiedy indeks WIG przyjmował wartość 47 084,94 pkt. Indeks szerokiego rynku stracił jednak ok. 1,1% w stosunku do końca sierpnia 2017 r., kiedy jego wartość wynosiła 64 973,76 pkt.

Jak wynika z komunikatu GPW, łączna kapitalizacja 479 spółek notowanych na głównym rynku GPW (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), wyniosła na koniec września tego roku 1 bln 428,5 mld zł (331,51 mld euro), z czego kapitalizacja 429 spółek krajowych wyniosła 672,07 mld zł (155,96 mld euro). Dla porównania, PKB Polski w 2016 r. wyniosło według wstępnego szacunku GUS ok. 1,85 bln zł. Kapitalizacja spółek na GPW przekracza więc 77% PKB Polski za 2016 r. (według wstępnych szacunków GUS co do PKB).

 

ASO NewConnect

Łączna wartość obrotu na rynku NewConnect wyniosła we wrześniu 2017 r. niespełna 122,4 mln zł. W sierpniu 2017 r. wartość obrotu była zbliżona i wyniosła ponad 122,2 mln zł. Oznacza to wzrost łącznej wartości obrotu o 0,1% mdm. W ujęciu rocznym widać jednak znaczny spadek obrotów. Ich łączna wartość we wrześniu 2016 r. wyniosła niemal 147 mln zł, co oznacza spadek o ok. 16,7% rdr.

Średnia dzienna wartość obrotu wyniosła we wrześniu 2017 r. ponad 5,2 mln zł. W sierpniu 2016 r. było to ok. 4,7 mln zł (wzrost ok. 12,1% mdm), natomiast we wrześniu 2016 r. ponad 5,7 mln zł (spadek ok. 9% rdr).

Łączna wartość obrotu od stycznia do września 2017 r., wyniosła niemal 1,2 mld zł, co stanowi wartość o ok. 19% większą niż w analogicznym okresie 2016 r., kiedy to mogliśmy mówić o kwocie nieco ponad 1 mld zł.

Indeksem będącym swoistym benchmarkiem dla rynku NewConnect jest NCIndex. Jego wartość na koniec września 2017 r. wynosiła 313,66 pkt. Na koniec sierpnia 2017 r. jego wartość wynosiła 313,89 pkt (spadek o ok. 0,1% mdm), natomiast na koniec września 2017 r. 297,69 pkt (wzrost o ok. 5,4 rdr).

Wrzesień 2017 r. był dla rynku NewConnect miesiącem dwóch debiutów.

"Na rynku NewConnect we wrześniu 2017 r. zadebiutowały spółki Śląskie Kamienice oraz XTPL, których łączna wartość ofert sięgnęła ponad 19,2 mln zł" - podano w komunikacie o obrotach na rynkach grupy GPW za wrzesień 2017 r.

 

Rynek akcji - podsumowanie

Sytuację na rynku akcji można rozpatrywać z perspektywy głównego rynku GPW, jak i z perspektywy Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect, przeznaczonego dla mniejszych spółek i podlegającego mniejszym restrykcjom, związanym z funkcjonowaniem spółek na tym rynku. Sytuacja na obydwu rynkach rozwija się jednak w odmienny sposób.

W przypadku głównego rynku GPW, można zaobserwować znaczący wzrost wartości obrotów, zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. W przypadku rynku NewConnect, obserwujemy znaczący spadek wartości obrotów rok do roku oraz minimalny wzrost w ujęciu miesięcznym.

Widać więc wzrost zainteresowania inwestorów akcjami na warszawskiej giełdzie, jednak jest on spowodowany głównie zwiększonym ruchem na głównym rynku GPW. Podobnego wzrostu zainteresowania nie można zaobserwować na rynku NewConnect. W przypadku głównego rynku, pewne znaczenie może mieć lipcowy debiut Play Communications, gdyż spółka ta wzbudziła duże zainteresowanie wśród inwestorów.

 

Rynek instrumentów dłużnych

Wzrosty widać również na rynku obligacji i innych instrumentów dłużnych (np. obligacji, listów zastawnych). Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji według stanu na wrzesień 2017 r., to 90,2 mld zł. We wrześniu 2016 r. wartość ta wynosiła 78,7 mld zł. To wzrost o 14,6% rdr.

Wzrosła również łączna wartość obrotu. Ponad 263,6 mln zł we wrześniu 2017 r., to znacznie więcej niż we wrześniu 2016 r., kiedy to łączna wartość obrotu wyniosła ponad 204,9 mln zł. Wzrost wyniósł więc 28,7% rdr. Obroty spadły jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę szerszy okres. Łączna wartość obrotu od stycznia do września 2017 wyniosła niespełna 2,1 mld zł, co jest wartością o 13,5% niższą niż w analogicznym okresie 2016 r., kiedy łączne obroty osiągnęły wartość niemal 2,4 mld zł.

We wrześniu 2017 r. mieliśmy jeden debiut na warszawskim rynku instrumentów dłużnych.

„Na Catalyst we wrześniu 2017 r. zadebiutowały obligacje spółki MCI Management o wartości emisji 25 mln zł” - podano w komunikacie.

Ciekawie przedstawia się sytuacja na Treasury BondSpot Poland - rynku hurtowym skarbowych papierów wartościowych. W przypadku transakcji kasowych, wartość obrotu wyniosła ponad 15 mld zł we wrześniu 2017 r. i była o 47,7% niższa niż we wrześniu 2016 r., gdy wyniosła ona niemal 27,8 mld zł.

Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia na Treasury BondSpot Poland, w przypadku transakcji warunkowych (np. transakcji repo). Ich wartość we wrześniu 2017 r. wyniosła ponad 48,8 mld zł, podczas gdy we wrześniu 2017 r. ich wartość wynosiła niespełna 29,1 mld zł. To wzrost o 68% rdr.

Podobne kierunki, choć inne proporcje występują jeśli spojrzymy na dane od początku roku. Wartość obrotu na rynku kasowym w okresie od stycznia do września 2017 r., to niemal 158 mld zł, w stosunku do ponad 185,2 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. To daje nam spadek o 14,7% rdr. W przypadku transakcji warunkowych, w okresie od stycznia do września 2017 r. ich wartość sięgnęła niemal 246,3 mld zł, podczas, gdy w analogicznym okresie 2016 r. wyniosła ona niespełna 112,5 mld zł, do daje wzrost wartości na poziomie 119% rdr. Warto zauważyć, że pierwsze trzy kwartały 2016 r. wykazywały przewagę transakcji kasowych nad warunkowymi. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. role wyraźnie się odwróciły.

 

Instrumenty pochodne

Wrzesień 2017 r. przyniósł spadek ilości kontaktów zawieranych na instrumenty pochodne.

„We wrześniu 2017 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 732,5 tys. szt., o 12,8% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 450 tys. szt., mniej o 12,6% rdr” - podano w komunikacie.

Kontrakty na indeksy cieszyły się największą popularnością spośród wszystkich kontraktów na instrumenty pochodne. W dalszej kolejności zawierano kontrakty na waluty (ponad 131 tys. szt.), kontrakty na akcje (około. 126,4 tys. szt.), opcje (niespełna 23,7 tys. szt.) oraz kontrakty na stopy procentowe (1 350 szt.).

Od początku 2017 roku wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł niemal 5,9 mln szt. W analogicznym okresie poprzedniego roku (styczeń - wrzesień 2016 r.),wolumen wynosił niespełna 5,8 mln szt., co oznacza wzrost wolumenu za pierwsze trzy kwartały o 1,7% rdr.

Jeżeli chcesz lepiej zapoznać się z tematyką instrumentów pochodnych, przeczytaj artykuł objaśniający ich istotę oraz ich wpływ na sprawozdania finansowe spółek w zbliżającym się 11 wydaniu FXMAG.

 

Produkty strukturyzowane, ETF-y i certyfikaty inwestycyjne

Rynek produktów strukturyzowanych, ETF-ów i certyfikatów inwestycyjnych był we wrześniu 2017 r. istotnie większy niż we wrześniu 2016 r. Wartość obrotu produktami ustrukturyzowanymi (będącymi pewnego rodzaju instrumentami finansowymi) wyniosła we wrześniu 2017 r. ponad 99 mln zł (wzrost 63% rdr). Wartość obrotu certyfikatami inwestycyjnymi (instrumentami emitowanymi przez fundusze inwestycyjne) wyniosła ponad 4,8 mln zł (wzrost o 4% rdr), natomiast wartość obrotu ETF-ami (notowanymi na giełdzie funduszami inwestycyjnymi odwzorowującymi zachowanie indeksów) wyniosła ponad 17,9 mln zł (wzrost o 16,6% rdr). Wrześniowa wartość obrotu warrantami, podobnie jak w pierwszych trzech kwartałach 2017 i 2016 r., była równa 0 zł.

 

Towarowa Giełda Energii

Poza rynkiem kapitałowym, czy szerzej - finansowym, GPW prowadzi również Towarową Giełdę Energii (TGE), na której można handlować bardziej „namacalnymi” produktami niż akcje, obligacje lub instrumenty pochodne.

Na TGE widać wzmożony ruch. W stosunku do ubiegłego roku znacząco wzrósł wolumen obrotu prawami majątkowymi i gazem ziemnym - zarówno jeżeli weźmiemy pod uwagę wrzesień, jak i okres styczeń-wrzesień. W pierwszych trzech kwartałach spadł za to wolumen obrotu energią elektryczną, w stosunku analogicznego okresu poprzedniego roku. W samym wrześniu zaś, zmniejszył się wolumen obrotu transakcji spot na energię elektryczną, zwiększył się za to wolumen obrotu transakcji terminowych na energię elektryczną.

 

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę powyższe dane, z różnego rodzaju rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, można zauważyć, że wielkość handlu na GPW generalnie rzecz biorąc rośnie (z pewnymi wyjątkami). Wciąż znajdujemy się w fazie ożywienia gospodarczego, jednak cykle koniunkturalne są nieubłagane - taka sytuacja nie będzie trwała wiecznie. Trzeba liczyć się z bessą i spowolnieniem gospodarczym - trudno jednak precyzyjnie określić kiedy będziemy mieli z nimi do czynienia.

 

źródło grafiki głównej: pixabay.com


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk