• Odbierz prezent
GPW: raport finansowy (2021-03-11 20:05)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-11
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
GPWFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-498WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Książęca4
(ulica)(numer)
(22) 628-32-32(22) 628-17-54, (22) 537-77-90
(telefon)(fax)
gpw@gpw.plwww.gpw.pl
(e-mail)(www)
526-025-09-72012021984
(NIP)(REGON)
25940039ZHD3Z37GKR710000082312
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

Przychody ze sprzedaży256 133,00183 599,0057 625,0042 717,00

Koszty działalności operacyjnej-134 609,00-119 317,00-30 285,00-27 761,00

"Zysk z tytułu odwrócenia odpisu na należności / (strata) z tytułu utraty wartości należności"118,00-756,0027,00-176,00

Pozostałe przychody1 383,001 277,00311,00297,00

Pozostałe koszty-8 020,00-3 315,00-1 804,00-771,00

Zysk z działalności operacyjnej115 005,0061 488,0025 874,0014 306,00

Przychody finansowe85 675,0076 206,0019 275,0017 731,00

Koszty finansowe-9 539,00-10 915,00-2 146,00-2 540,00

Zysk przed opodatkowaniem191 141,00126 779,0043 003,0029 497,00

Podatek dochodowy-22 461,00-11 656,00-5 053,00-2 712,00

Zysk netto za okres168 680,00115 123,0037 950,0026 785,00

Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję 4,022,740,900,64

EBITDA138 742,0084 936,0031 214,0019 762,00

" [1] Wykorzystano średnią narastającą kursu EUR/PLN za okres 12 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,4448 PLN w 2020 r. oraz 1 EUR = 4,2980 PLN w 2019 r.). "

[2] Obliczony na podstawie zysku netto.

[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
Wybrane wskaźniki finansowe GPW S.A.

Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 0,540,46Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) 0,450,34Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy)0,330,24Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania z tytułu leasingu i emisji obligacji/ Kapitał własny) "0,480,56


Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, jednostkowe.

Aktywa trwałe:431 127,00435 342,0093 423,00102 229,00

Rzeczowe aktywa trwałe92 090,0095 416,0019 955,0022 406,00

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania11 538,0014 329,002 500,003 365,00

Wartości niematerialne53 306,0049 829,0011 551,0011 701,00

Pozostałe aktywa trwałe274 193,00275 768,0059 416,0064 757,00

Aktywa obrotowe:439 521,00357 422,0095 242,0083 931,00

Należności handlowe oraz pozostałe należności47 417,0030 128,0010 275,007 075,00

Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu249 985,00267 687,0054 170,0062 859,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty138 873,0047 964,0030 093,0011 263,00

Pozostałe aktywa obrotowe3 246,0011 643,00703,002 734,00

AKTYWA RAZEM870 648,00792 764,00188 664,00186 160,00

Kapitał własny547 749,00479 843,00118 694,00112 679,00

Zobowiązania długoterminowe:274 024,00275 299,0059 379,0064 647,00

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji244 739,00244 350,0053 034,0057 379,00

Zobowiązania z tytułu leasingu10 952,0015 826,002 373,003 716,00

Inne zobowiązania długoterminowe18 333,0015 123,003 973,003 551,00

Zobowiązania krótkoterminowe:48 875,0037 622,0010 591,008 835,00

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji1 167,001 932,00253,00454,00

Zobowiązania z tytułu leasingu5 259,005 024,001 140,001 180,00

Inne zobowiązania krótkoterminowe42 449,0030 666,009 198,007 201,00

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM870 648,00792 764,00188 664,00186 160,00
Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2020 r. (1 EUR = 4,6148 PLN) oraz 31.12.2019 r. (1 EUR = 4,2585 PLN).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe GPW 31.12.2020.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe GPW za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
Wybrane jednostkowe dane finansowe GPW.xhtmlWybrane jednostkowe dane finansowe GPW
Sprawozdanie Zarządu z Działalności GPW za 2020 r.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności GK GPW w 2020 r.
Oświadczenie Zarządu 12'2020_PL Jednostkowe.xhtmlOświadczenia Zarządu Jednostkowe
GPW_SzB_2020.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2020 r.
Informacja Zarządu o firmie audytorskiej 12'2020_PL.xhtmlInformacje Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
oswiadczenie RN ws funkcjonowania_KA.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu
Ocena sprawozdań 2020 przez RG.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdań za 2020 r.
Oswiadczenie RN ws. wyboru firmy audtyroskiej - RG.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Podpisy.zipPodpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk