• Odbierz prezent
GPW: raport finansowy (2021-03-11 19:51)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-11
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
GPWFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-498WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Książęca4
(ulica)(numer)
(22) 628-32-32(22) 628-17-54, (22) 537-77-90
(telefon)(fax)
gpw@gpw.plwww.gpw.pl
(e-mail)(www)
526-025-09-72012021984
(NIP)(REGON)
25940039ZHD3Z37GKR7182312
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane.
Przychody ze sprzedaży403 776,00336 081,0090 842,0078 195,00
Koszty działalności operacyjnej-208 505,00-181 149,00-46 910,00-42 147,00
Zysk z tytułu odwrócenia odpisu na należności / (strata) z tytułu utraty wartości należności-950,00-1 901,00-214,00-442,00
Pozostałe przychody5 690,006 616,001 280,001 539,00
Pozostałe koszty-11 691,00-3 345,00-2 630,00-778,00
Zysk z działalności operacyjnej188 320,00156 302,0042 369,0036 366,00
Przychody finansowe6 166,008 911,001 387,002 073,00
Koszty finansowe-21 170,00-26 638,00-4 763,00-6 198,00
Udział z zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności15 748,0011 262,003 543,002 620,00
Zysk przed opodatkowaniem189 064,00149 837,0042 536,0034 862,00
Podatek dochodowy-37 624,00-30 503,00-8 465,00-7 097,00
Zysk netto za okres151 440,00119 334,0034 071,0027 765,00
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję (w PLN, EUR)3,612,840,810,66
EBITDA224 649,00193 220,0050 542,0044 956,00
Wykorzystano średnią narastającą kursu EUR/PLN za okres 12 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,4448 PLN w 2020 r. oraz 1 EUR = 4,2980 PLN w 2019 r.).
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane.
Aktywa trwałe:588 819,00586 114,00127 594,00137 634,00
Rzeczowe aktywa trwałe97 333,00101 968,0021 091,0023 945,00
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania18 031,0022 725,003 907,005 336,00
Wartości niematerialne247 308,00246 649,0053 590,0057 919,00
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności220 395,00210 327,0047 758,0049 390,00
Pozostałe aktywa trwałe5 752,004 445,001 246,001 044,00
Aktywa obrotowe:773 362,00670 703,00167 583,00157 497,00
Należności handlowe oraz pozostałe należności55 229,0045 243,0011 968,0010 624,00
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu294 986,00328 998,0063 922,0077 257,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty421 163,00285 274,0091 264,0066 989,00
Pozostałe aktywa obrotowe1 984,0011 188,00430,002 627,00
AKTYWA RAZEM1 362 181,001 256 817,00295 177,00295 131,00
Kapitał własny924 167,00873 486,00200 262,00205 116,00
Zobowiązania długoterminowe:281 570,00283 502,0061 015,0066 573,00
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji244 738,00244 350,0053 033,0057 379,00
Zobowiązania z tytułu leasingu11 298,0016 204,002 448,003 805,00
Inne zobowiązania25 534,0022 948,005 533,005 389,00
Zobowiązania krótkoterminowe:156 444,0099 829,0033 900,0023 442,00
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji1 167,001 932,00253,00454,00
Zobowiązania z tytułu leasingu5 463,005 181,001 184,001 217,00
Inne zobowiązania149 814,0092 717,0032 464,0021 772,00
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM1 362 181,001 256 817,00295 177,00295 131,00
Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2020 r. (1 EUR = 4,6148 PLN) oraz 31.12.2019 r. (1 EUR = 4,2585 PLN).
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży)0,560,57
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży)0,470,47
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy)0,150,14
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania z tytułu leasingu i emisji obligacji/ Kapitał własny)0,280,31
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
gpw-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GPW za rok zakończony 31 grudnia 2020
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej GPW.xhtmlWybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej GPW
Sprawozdanie Zarządu z Działalności GPW za 2020 r.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GPW w 2020 r.
Oświadczenie Zarządu 12'2020_PL Skonsolidowane.xhtmlOświadczenia Zarządu Skonsolidowane
GPW_SzB_skons_2020.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2020 r.
Informacja Zarządu o firmie audytorskiej 12'2020_PL.xhtmlInformacje Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
oswiadczenie RN ws funkcjonowania_KA.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu
Ocena sprawozdań 2020 przez RG.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdań za 2020 r.
Oswiadczenie RN ws. wyboru firmy audtyroskiej - RG.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej
gpw-2020-12-31.zip.XAdESPodpis
Sprawozdanie Zarządu z Działalności GPW za 2020 r.xhtml.XAdESPodpis
Oświadczenie Zarządu 12'2020_PL Skonsolidowane.xhtml.XAdESPodpis
GPW_SzB_skons_2020.xhtml.XAdESPodpis
Informacja Zarządu o firmie audytorskiej 12'2020_PL.xhtml.XAdESPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk