• Odbierz prezent
GPW: Powołanie członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2021-03-16 12:56)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia:2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 marca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW powołało Pana Leszka Skibę w skład Rady Giełdy od dnia 16 marca 2021 r.

W załączeniu Spółka przekazuje notkę biograficzną nowo powołanego Członka Rady Giełdy.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Pana Leszka Skibę nie prowadzi on w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do GPW, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem nowo powołanego Członka Rady Giełdy, nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Leszek Skiba_PL.pdfLeszek Skiba_notka biograficzna PL
Leszek Skiba_ENG.pdfLeszek Skiba_biographical note ENG
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 2/2021
Date: 16 March 2021
Topic: Appointment of a Member of the Supervisory Board
Legal basis: Article 56.1(2) of the Offering Act – current and periodic information

Content:
The Warsaw Stock Exchange (“GPW”, “Company”) informs that the Extraordinary General Meeting of the GPW on 16 March 2021 appointed Mr Leszek Skiba to the Exchange Supervisory Board as of 16 March 2021.

The Company provides the biographical note of newly appointed Supervisory Board member as the attachment.

According to the statements provided by Mr Leszek Skiba, he does not perform in any form any activities competitive to the GPW, is not engaged in a competitive companies as partners in a partnership or civil law partnership or members of authorities of a joint stock company, and is not engaged in any other competitive legal entity as members of its authority. Furthermore, according to the statements of the newly appointed member of the Exchange Supervisory Board, he does not have records in the Register of Insolvent Debtors operating under the Act on the National Court Register.

Legal basis: § 5 (5) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
GPWFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-498WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Książęca4
(ulica)(numer)
(22) 628-32-32(22) 628-17-54, (22) 537-77-90
(telefon)(fax)
gpw@gpw.plwww.gpw.pl
(e-mail)(www)
526-025-09-72012021984
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Piotr BorowskiCzłonek Zarządu
2021-03-16Dariusz KułakowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk