• Odbierz prezent
GPW: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2021-02-18 16:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia:2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398, art. 400 § 1 i art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 8 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, na dzień 16 marca 2021 r. na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ GPW.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ GPW
Projekty uchwał NWZ GPW.pdfProjekty uchwał NWZ GPW
Announcement on convening the EGM.pdfAnnouncement on convening the EGM
Draft resolutions for the EGM.pdfDraft resolutions for the EGM
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 1/2021
Date: 18 February 2021
Subject: Announcement on convening an Extraordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange
Legal basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering – current and periodic information

Content of the report:
The Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“Company”, “GPW”, “Exchange”) acting pursuant to Art. 399.1, in relation to Art. 398, Art. 400.1 and Art. 402[1] of the Commercial Companies Code (“CCC”) and § 8.1 and 8.3 of the Company’s Articles of Association, as requested by shareholder of the Company – The State Treasury represented by Ministry of State Assets hereby convenes the Company’s Extraordinary General Meeting for 11 a.m. on 16 March 2021 at the Company’s registered office in Warsaw at ul. Książęca 4. The meeting agenda is as follows:

1. Opening of the Extraordinary General Meeting.
2. Appointment of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting.
3. Asserting that the Extraordinary General Meeting has been convened correctly and is capable of adopting resolutions.
4. Adoption of the Agenda.
5. Changes to the composition of the Exchange Supervisory Board.
6. Adoption of the resolution concerning the cost of convening and executing the Extraordinary General Meeting.
7. Closing of the Extraordinary General Meeting.

Enclosed the GPW Management Board transmits the announcement on convening the Extraordinary General Meeting of the Company effected in accordance with art. 402[2] CCC and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting.

Legal basis: § 19.1 (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
GPWFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-498WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Książęca4
(ulica)(numer)
(22) 628-32-32(22) 628-17-54, (22) 537-77-90
(telefon)(fax)
gpw@gpw.plwww.gpw.pl
(e-mail)(www)
526-025-09-72012021984
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Izabela OlszewskaCzłonek Zarządu
2021-02-18Dariusz KułakowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk