• Odbierz prezent
GPW członkiem United Nations Global Compact
  • GPW członkiem UN Global Compact – największej, światowej inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ skupiającej zrównoważony biznes
  • Giełda w Warszawie od wielu lata jest zaangażowana w działania edukacyjne dotyczące kwestii społecznych, etycznych oraz związanych z ograniczaniem wpływu na środowisko naturalne

GPW od lat realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, w ramach której realizuje programy edukacyjne, promuje najwyższe standardy w zakresie ładu korporacyjnego i komunikacyjnego oraz prowadzi działania na rzecz współpracy i aktywnego dialogu z uczestnikami rynku kapitału. Kolejnym krokiem, potwierdzającym dotychczasowe zaangażowanie GPW, była decyzja Zarządu Giełdy o wejściu w skład członków UN Global Compact tym samym zacieśniając współpracę z polskim biurem – Global Compact Network Poland, prowadzącym krajowy sekretariat firm członkowskich United Nations Global Compact i koordynującym ich współpracę.

- Naszym celem jest wsparcie uczestników rynku kapitałowego w sprostaniu najważniejszej zmianie w podejściu do inwestowania, jaka czeka nas w najbliższych latach. Globalni inwestorzy wbudowują w swoje modele wyceny elementy pozafinansowe, takie jak stopień poszanowania środowiska naturalnego, strategia zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. Tę tendencję opisuje akronim ESG. W zeszłym roku wprowadziliśmy pierwszy produkt wpisujący się w ten trend – indeks WIG-ESG. Pracujemy nad kolejnymi produktami, prowadzimy szeroko zakrojoną akcję edukacyjną dla wszystkich uczestników rynku oraz współpracujemy z instytucjami oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, które zaangażowane są w realizowanie projektów z zakresu społecznie odpowiedzialnego inwestowania – powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

GPW podejmując decyzję o dołączeniu do członków UN Global Compact przede wszystkim chce skorzystać z dotychczasowej wiedzy i doświadczenia tej międzynarodowej organizacji, a w najbliższej przyszłości będzie promować wiedzę na temat tych czynników wśród emitentów giełdowych oraz organizować centrum kompetencji dla rozwoju programów strategicznych i produktów finansowych, w tym indeksów, zapewniających efektywną realizację krajowych celów środowiskowych, społecznych oraz zarządczych.

Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych wyznaczają kierunki, w których powinien rozwijać się świat. Zwracają uwagę na problemy, które wymagają wsparcia dla lepszego i bardziej harmonijnego rozwoju w najbliższych dekadach. Branża finansowa w ostatnich latach uwzględniła kryteria ESG i jednoznacznie określiła, że czynniki środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego będą odgrywały kluczowe znaczenie zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Przystąpienie do UN Global Compact to dla nas szansa na uzyskanie dostępu do wiedzy i stworzenie standardów ESG na lokalnym rynku w oparciu o wytyczne ONZ – dodał Marek Dietl.

United Nations Global Compact, utworzony 20 lat temu w ramach Systemu ONZ skupia firmy tworzące strategie i działania w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad w obszarach praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz podejmowania działań pomagających osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

– Razem z GPW chcemy zając się kluczowym z punktu widzenia ONZ zagadnieniem, jakim są odpowiedzialne finanse i ocena spółek giełdowych w oparciu o 10 zasad UN Global Compact. Dla UN Global Compact szczególnie ważne jest promowanie kryteriów ESG i uwzględnianie czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego przy ocenie spółek. Spełnianie standardów UN Global Compact ma także znaczenie dla inwestorów międzynarodowych oraz otwiera drogę do ONZ-towskiego łańcucha dostaw, który tylko w ramach systemu zamówień publicznych ONZ ma wartość 19 miliardów USD rocznie – powiedział Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady Global Compact Network Poland.

Do zadań Global Compact należy identyfikowanie wyzwań i możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zapewnia praktyczne wskazówki, promuje działania oraz merytorycznie wspiera polskich członków UN Global Compact w wypełnianiu rocznego obowiązku raportowania niefinansowego, z podejmowanych przez firmę działań i osiągniętych rezultatów. Członkostwo w UN Global Compact oznacza udział w największej światowej platformie korporacyjnych liderów zrównoważonego rozwoju, ponad 10,5 tys. firm z 166 krajów z całego świata, reprezentujących prawie każdy sektor biznesu.

Obok działań w obszarze ESG i odpowiedzialnego finansowania, Global Compact wspólnie z GPW prowadzą już szósty rok z rzędu globalną inicjatywę „Ring the Bell for Gender Equality”, która jest częścią międzynarodowej inicjatywy, wzywającą społeczeństwa do podjęcia działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Prowadzona jest ona równolegle na 85 giełdach papierów wartościowych skupionych w UN Sustainable Stock Exchange Initiative. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia została zainagurowana inicjatywa „Równe szanse w biznesie” – jest to część programu parasolowego Global Compact Network Poland „Biznes i prawa człowieka – Standard Etyki w Polsce”.

– Głównym celem inicjatywy jest wyeliminowanie dyskryminacji pracowników płci żeńskiej w miejscu pracy oraz wypracowanie ambitnych celów korporacyjnych promujących przywództwo kobiet oraz równość w biznesie. Statystyki są pod tym względem zgodne. Kobiety zabierają do domu tylko 1/10 globalnego dochodu, a odpowiadają za 2/3 globalnego czasu pracy. Dlatego świat może zwiększyć globalny PKB o 5,3 bln USD do 2025 r., niwelując jedynie różnice międzypłciowe w uczestnictwie gospodarczym o 25% w tym okresie – dodał Kamil Wyszkowski.


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk