• Odbierz prezent
GPW aktualizuje Listę Alertów i Strefę Niższej Płynności na Głównym Rynku Akcji według nowych zasad

Na koniec pierwszego kwartału 2020 roku na Liście Alertów znalazło się sześć spółek, których średni kurs akcji w ostatnich trzech miesiącach wynosił poniżej 10 groszy

W Strefie Niższej Płynności znalazło się 50 emitentów

Jest to pierwsza aktualizacja Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności po wprowadzeniu przez zarząd GPW nowych zasad od stycznia 2020 r.

Celem wprowadzonych zmian jest doprecyzowanie reguł stosowanych wobec spółek o niskim poziomie płynności i spółek groszowych, a także dostosowanie tych reguł do nowych kroków notowań na rynku akcji

W dniu 27 marca br. miała miejsce pierwsza klasyfikacja spółek do Listy Alertów na Głównym Rynku Akcji według nowych zasad. W miejsce 34 spółek znajdujących się dotychczas na Liście Alertów zaklasyfikowano akcje jedynie sześciu emitentów. Natomiast akcje 50 spółek znalazły się w Strefie Niższej Płynności (dotychczas 51 spółek). O zmianie zasad kwalifikacji akcji spółek z Głównego Rynku GPW do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności Zarząd GPW zdecydował w październiku 2019 roku. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2020 roku.

- Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie nowych zasad kwalifikacji spółek do Listy Alertów w związku z wprowadzeniem przez GPW nowych kroków notowań akcji (do czterech miejsc po przecinku), które zaczęły obowiązywać w marcu ubiegłego roku i umożliwiły bardziej efektywną wycenę akcji spółek groszowych. Ponadto wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom inwestorów i podjęliśmy decyzję o niezawieszaniu notowań spółek, które co najmniej po raz szósty znalazły się na Liście Alertów. Akcje takich spółek od 1 kwietnia br. będą notowane w systemie notowań jednolitych, z jednym fixingiem w tygodniu. W przypadku Strefy Niższej Płynności, nowe zasady klasyfikacji spółek lepiej służą płynności obrotu i zapewnieniu rynkowej wyceny akcji, natomiast nie wpłynęły istotnie na liczbę zaklasyfikowanych do tej Strefy spółek – mówi Piotr Borowski, Członek Zarządu GPW.

Zgodnie z nowymi zasadami, do Listy Alertów GPW kwalifikowane są akcje, których średni kurs liczony jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia tych akcji z ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych wyniósł poniżej 10 groszy, a nie jak dotychczas poniżej 50 groszy. Obrót akcjami spółek zakwalifikowanych do Listy Alertów co najmniej po raz szósty z rzędu (z uwzględnieniem poprzednich kwalifikacji na dotychczasowych zasadach) nie będzie już podlegać zawieszeniu. Akcje tych spółek będą notowane w systemie notowań jednolitych, z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego raz w tygodniu (w środy).

Od początku 2020 roku do Strefy Niższej Płynności klasyfikowane są spółki, dla których liczba transakcji jest niższa niż pięć transakcji na sesję na więcej niż połowie sesji giełdowych, w okresie ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych przed dniem okresowej weryfikacji (z wyłączeniem ostatnich trzech dni sesyjnych miesiąca weryfikacji). Emitent akcji, których obrót charakteryzuje się niskim poziomem płynności, nadal będzie mógł przystąpić do Programu Wspierania Płynności.

Aktualny skład Listy Alertów dostępny jest tutaj

Aktualny skład Strefy Niższej Płynności dostępny jest tutaj

Szczegółowe zasady kwalifikacji akcji spółek do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności znajdują się w uchwałach 1068/2019 i 1069/2019 Zarządu Giełdy z 10 października 2019 r.


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk