• Odbierz prezent
GOBARTO SA: raport finansowy (2021-03-31 18:17)
fot. freepik.com

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020


(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresoddozawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE

w walucie
data przekazania:GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)GOBARTO SA
Spożywczy (spo)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)00 - 687
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Wspólna
70(ulica)
(numer)022 319 94 00
022 319 94 01(telefon)

(fax)gobarto@gobarto.pl
www.gobarto.pl(e-mail)

(www)699-17-81-489
411141076(NIP)

(REGON)259400KUBXNVCIG5DQ39
0000094093

(LEI)


(KRS)PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 955 523,001 971 764,00433 588,00458 358,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej-13 202,0029 215,00-2 927,006 791,00

Zysk (strata) brutto
-19 605,0018 085,00-4 347,004 204,00

Zysk (strata) netto -31 631,0021 848,00-7 013,005 079,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej52 501,0060 962,0011 641,0014 171,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-53 331,00-44 429,00-11 825,00-10 328,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-25 379,00-12 781,00-5 627,00-2 971,00

Przepływy pieniężne netto, razem-26 209,003 752,00-5 811,00872,00

Aktywa, razem908 318,001 194 057,00196 827,00280 394,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania475 212,00754 196,00102 976,00177 104,00

Zobowiązania długoterminowe153 042,00175 335,0033 163,0041 173,00

Zobowiązania krótkoterminowe322 170,00578 861,0069 812,00135 931,00

Kapitał własny 433 106,00439 861,0093 852,00103 290,00

Kapitał zakładowy278 002,00278 002,0060 241,0065 282,00

Liczba akcji (w szt.)27 800 229,0027 800 229,0027 800 229,0027 800 229,00

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)-1,140,79-0,250,18

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)15,5815,823,383,72
Do przeliczania pozycji bilansowych w sprawozdaniu finansowym przyjęto średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego w poszczególnych okresach:
• 4,6148 EUR/PLN z dnia 31 grudnia 2020 roku
• 4,2585 EUR/PLN z dnia 31 grudnia 2019 roku
Dla przeliczenia poszczególnych pozycji w rachunku zysków i strat oraz dla przepływów pieniężnych zastosowano średnie roczne kursy:
• 4,5101 EUR/PLN za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku
• 4,3018 EUR/PLN za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List_prezesa_raport_skonsolidowany.xhtmlList prezesa
List_prezesa_raport_skonsolidowany.xhtml.XAdESList prezesa_plik z podpisem
gob-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Gobarto S.A.
gob-2020-12-31.zip.XAdESSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Gobarto S.A._plik z podpisami
SZzD2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności
SZzD2020.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności_plik z podpisem
GOBARTO_Raport_niefinansowy_2021-03-31.xhtmlRaport niefinansowy
GOBARTO_Raport_niefinansowy_2021-03-31.xhtml.XAdESRaport niefinansowy_plik z podpisami
Sprawazdanie_z_badania_GK_GOBARTO_2020.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta
Sprawazdanie_z_badania_GK_GOBARTO_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie biegłego rewidenta_plik z podpisami
Gobarto_RN_ośw dot KA.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej
Gobarto_RN_ośw dot KA.BES.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej_plik z podpisem
Gobarto_RN_sprawozdanie z wyników oceny spr fin.xhtmlSprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
Gobarto_RN_sprawozdanie z wyników oceny spr fin.BES.xhtml.xadesSprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania_plik z podpisem

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk