• Odbierz prezent
GOBARTO SA: raport finansowy (2021-03-31 18:08)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według PZR
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GOBARTO SASpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00 - 687Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wspólna70
(ulica)(numer)
022 319 94 00022 319 94 01
(telefon)(fax)
gobarto@gobarto.plwww.gobarto.pl
(e-mail)(www)
699-17-81-489411141076
(NIP)(REGON)
259400KUBXNVCIG5DQ390000094093
(LEI) (KRS)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 570 354,001 503 226,00348 186,00349 441,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej18 426,0025 300,004 085,005 881,00
Zysk (strata) brutto28 023,00-1 333,006 213,00-310,00
Zysk (strata) netto23 457,00-5 046,005 201,00-1 173,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej52 565,0060 536,0011 655,0014 072,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej13 751,00-49 932,003 049,00-11 607,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-68 697,00-15 181,00-15 232,00-3 529,00
Przepływy pieniężne netto, razem-2 381,00-4 577,00-528,00-1 064,00
Aktywa, razem437 307,00487 932,0094 762,00114 578,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania286 883,00413 795,0062 166,0097 169,00
Zobowiązania długoterminowe63 093,0071 996,0013 672,0016 906,00
Zobowiązania krótkoterminowe208 895,00328 755,0045 266,0077 200,00
Kapitał własny283 776,00261 544,0061 493,0061 417,00
Kapitał zakładowy278 002,00278 002,0060 241,0065 282,00
Liczba akcji (w szt.)27 800 229,0027 800 229,0027 800 229,0027 800 229,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,84-0,180,19-0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,84-0,180,19-0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)10,219,412,212,21
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)10,219,412,212,21
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Do przeliczania pozycji bilansowych w sprawozdaniu finansowym przyjęto średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego w poszczególnych okresach:
• 4,6148 EUR/PLN z dnia 31 grudnia 2020 roku
• 4,2585 EUR/PLN z dnia 31 grudnia 2019 roku
Dla przeliczenia poszczególnych pozycji w rachunku zysków i strat oraz dla przepływów pieniężnych zastosowano średnie roczne kursy:
• 4,5101 EUR/PLN za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku
• 4,3018 EUR/PLN za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List_prezesa_raport_jednostkowy.xhtmlList prezesa
List_prezesa_raport_jednostkowy.xhtml.XAdESList prezesa_plik z podpisem
2020_Sprawozdanie fiansowe GOBARTO S.A..xhtmlSprawozdanie finansowe
2020_Sprawozdanie fiansowe GOBARTO S.A..xhtml.XAdESSprawozdanie finansowe_plik z podpisem
SZzD2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności
SZzD2020.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności_plik z podpisem
GOBARTO_Raport_niefinansowy_2021-03-31.xhtmlRaport niefinansowy
GOBARTO_Raport_niefinansowy_2021-03-31.xhtml.XAdESRaport niefinansowy_plik z podpisem
Sprawozdanie_z_badania_Gobarto_2020.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta
Sprawozdanie_z_badania_Gobarto_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie biegłego rewidenta_plik z podpisem
Gobarto_RN_ośw dot KA.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej
Gobarto_RN_ośw dot KA.BES.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej_plik z podpisem
Gobarto_RN_sprawozdanie z wyników oceny spr fin.xhtmlSprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
Gobarto_RN_sprawozdanie z wyników oceny spr fin.BES.xhtml.xadesSprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania_plik z podpisem

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk