• Odbierz prezent
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Zamiar emisji obligacji w ramach IX Programu (2021-05-11 15:21)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.
Temat
Zamiar emisji obligacji w ramach IX Programu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w drugim kwartale 2021 r. rozważa przeprowadzenie oferty obligacji w ramach IX programu emisji obligacji („IX Program”), o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe"), tj. oferty skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Wartość oferty ustalona zostanie przez Emitenta na etapie podejmowania uchwały emisyjnej.

Emitent informuje, że wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 marca 2021 r. wynosiła 1.409.036.340,70 PLN (słownie: jeden miliard czterysta dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 70/100), w tym 0,00 PLN (słownie: zero złotych) zobowiązań przeterminowanych.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(pełna nazwa emitenta)
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Europejski1
(ulica)(numer)
+48 (22) 455 16 00+48 (22) 455 16 10
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213277751015623181
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-11Jarosław JukielCzłonek ZarząduJarosław Jukiel

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk