• Odbierz prezent
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Sprzedaż 100% udziałów w spółce Dahlia W24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, zabudowanej budynkiem biurowo-usługowym (
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.
Temat
Sprzedaż 100% udziałów w spółce Dahlia W24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, zabudowanej budynkiem biurowo-usługowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 23 kwietnia 2021 r. przez Laboka Holdings Limited z siedzibą w Limassol („Laboka”) oraz spółkę Ghelamco GP 8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Ghelamco GP 8”) (zwane dalej „Sprzedającymi”), spółki będące spółkami (pośrednio) zależnymi od Granbero Holdings Limited z siedzibą w Limassol („Gwarant”), podmiotu dominującego względem Emitenta, który udzielił zabezpieczenia obligacji Emitenta, szeregu umów dotyczących sprzedaży przez Sprzedających na rzecz ZFP INVESTMENTS, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST. A.S. z siedzibą w Pradze, działającej w imieniu własnym, ale na rzecz ZFP REALITNÍ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, ZFP INVESTMENTS, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST. A.S. (zwanej dalej „Kupującym”), 100% udziałów w spółce Dahlia W24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”), będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, zabudowanej budynkiem biurowo-usługowym (KW WA2M/00160322/3 oraz WA2M/00167869/8) („Umowa Sprzedaży”).

Na podstawie Umowy Sprzedaży Sprzedający sprzedali na rzecz Kupującego łącznie 102 udziały reprezentujące 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki („Udziały”), za łączną cenę 4.042.277,37 EUR. Zgodnie z Umową Sprzedaży, cena może ulec zmianie w oparciu o bilans przygotowany przez Sprzedających i przekazany Kupującemu w terminie 45 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym podpisano Umowę Sprzedaży.

Zgodnie z Umową Sprzedaży, Laboka jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez Kupującego w sytuacji, gdy zapewnienia Sprzedających złożone w Umowie Sprzedaży okażą się nieprawdziwe, jak również za niewykonanie jakiegokolwiek z zobowiązań Sprzedających wynikającego z Umowy Sprzedaży lub innych dokumentów powiązanych z Umową Sprzedaży. Odpowiedzialność Sprzedających jest wyłączona w zakresie naruszeń pokrytych polisą ubezpieczeniową („title policy”) Spółki do kwoty 35.278.000,00 EUR. Ponadto, odpowiedzialność Laboka jest ograniczona czasowo w zależności od rodzaju i istotności potencjalnego naruszenia, kwotowo w odniesieniu do odpowiedniego procenta wartości nieruchomości gruntowej oraz budynku, a także jest wyłączona w każdym przypadku gdy szkoda nie przekracza kwoty 10.000,00 EUR.

Z zastrzeżeniem powyższych informacji, Umowa Sprzedaży oraz pozostałe umowy dotyczące Umowy Sprzedaży zostały zawarte na warunkach rynkowych i zawierają standardowe w tego typu transakcjach postanowienia.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(pełna nazwa emitenta)
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Europejski1
(ulica)(numer)
+48 (22) 455 16 00+48 (22) 455 16 10
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213277751015623181
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-23Joanna Krawczyk-NasiłowskaCzłonek ZarząduJoanna Krawczyk-Nasiłowska

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk