• Odbierz prezent
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Informacja o zawarciu Umowy Kredytowej z dnia 1 lipca 2021 r. przez Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB S.K.A. z siedzibą w Warszawie (2021-07-01 15:59)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2021
Data sporządzenia: 2021-07-01
Skrócona nazwa emitenta
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.
Temat
Informacja o zawarciu Umowy Kredytowej z dnia 1 lipca 2021 r. przez Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB S.K.A. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 1 lipca 2021 r. spółka Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB S.K.A. z siedzibą w Warszawie („Kredytobiorca”), należąca do grupy kapitałowej, do której należy Emitent, zawarła z Aareal Bank AG z siedzibą w Wiesbaden („Kredytodawca”) umowę kredytową dotyczącą, m.in. refinansowania istniejącego zadłużenia finansowego Kredytobiorcy związanego z kosztami budowy kompleksu biurowo – usługowego pod nazwą The Warsaw Hub („Umowa Kredytowa”). O zawarciu wcześniejszej umowy kredytowej na finansowanie kosztów budowy kompleksu The Warsaw Hub Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2017.

Zgodnie z Umową Kredytową Kredytobiorcy zostanie udzielony kredyt terminowy w kwocie równej najniższej z poniższych:

(i) 312.500.000 EUR; oraz
(ii) 62,5% wartości rynkowej nieruchomości, na których zlokalizowany jest kompleks The Warsaw Hub (bez uwzględnienia wartości rynkowej części nieruchomośi przeznaczonej do wydzielenia, na której zlokalizowany jest Budynek A kompleksu),
z terminem ostatecznej spłaty przypadającym na dzień 1 lipca 2026 roku.

Na podstawie Umowy Kredytowej, Kredytobiorca przeznaczy środki z udzielonego kredytu na:

1. spłatę istniejącego zadłużenia Kredytobiorcy związanego z budową ww. kompleksu;
2. zapłatę kosztów prac wykończeniowych oraz innych kosztów związanych z wybranymi umowami najmu dotyczącymi ww. nieruchomości;
3. ustanowienie kwoty rezerwy obsługi długu;
4. ustanowienie depozytu dla potrzeb pokrywania wydatków kapitałowych;
5. zapłatę prowizji aranżacyjnej;
6. spłatę pożyczek wobec wierzycieli wewnątrzgrupowych do wysokości wskazanej w zestawieniu przepływów pieniężnych; oraz
7. ogólne cele związane z działalnością Kredytobiorcy.

Wierzytelności Kredytodawcy wynikające z Umowy Kredytowej będą zabezpieczane poprzez:

(i) złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki przez Kredytobiorcę;
(ii) zawarcie umów zastawu na akcjach w Kredytobiorcy oraz spółce Ghelamco PL 17 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Hotel S.K.A.;
(iii) zawarcie umów zastawu na udziałach w komplementariuszu Kredytobiorcy oraz komplementariuszu spółki Ghelamco PL 17 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Hotel S.K.A.;
(iv) zawarcie umowy zastawu na rachunkach bankowych Kredytobiorcy;
(v) zawarcie umowy zastawu na aktywach (przedsiębiorstwie lub jego części) Kredytobiorcy;
(vi) udzielenie wymaganych pełnomocnictw, w tym pełnomocnictw do rachunków bankowych Kredytobiorcy oraz zawarcie umowy/instrukcji blokady rachunków bankowych Kredytobiorcy;
(vii) zawarcie umowy/umów przelewu wierzytelności na zabezpieczenie;
(viii) złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez Kredytobiorcę oraz wybrane podmioty powiązane Kredytobiorcy;
(ix) zawarcie umowy podporządkowania (wraz z przelewem wierzytelności podporządkowanych);
(x) zawarcie umowy o zachowaniu należytej staranności (duty of care agreement);
(xi) zawarcie pism w sprawie wsparcia (comfort letter);
(xii) zawarcie umowy gwarancji;
(xiii) zawarcie umowy dotyczącej niezakłócania wzajemnej działalności (non-disturbance agreement).

Oprocentowanie kredytu oparte zostało na marży oraz aktualnej stopie EURIBOR.

W Umowie Kredytowej brak jest zastrzeżenia warunku, niemniej Umowa Kredytowa przewiduje określone warunki zawieszające do ciągnienia kredytu, w tym podpisanie określonych dokumentów zabezpieczeń.

Umowa Kredytowa została zawarta na warunkach rynkowych i zawiera standardowe w tego typu transakcjach postanowienia, w tym standardowe oświadczenia i zapewnienia Kredytobiorcy, zapisy dotyczące przypadków żądania wcześniejszej spłaty kredytu oraz postanowienia dotyczące odpowiedzialności stron.

Zawarcie Umowy Kredytowej nie wpłynie, w ocenie Emitenta, w sposób istotny na jego sytuację finansową.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(pełna nazwa emitenta)
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Europejski1
(ulica)(numer)
+48 (22) 455 16 00+48 (22) 455 16 10
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213277751015623181
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-01Jarosław JukielCzłonek ZarząduJarosław Jukiel

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk