• Odbierz prezent
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Informacja o ustanowieniu X programu emisji obligacji (2021-06-11 09:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.
Temat
Informacja o ustanowieniu X programu emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje o podjęciu uchwały w sprawie ustanowienia przez Emitenta X programu emisji obligacji („Program”) zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez Granbero Holdings Limited z siedzibą na Cyprze („Wspólnik”) (lub inny podmiot z grupy kapitałowej Emitenta z siedzibą w kraju, w którym uznawany i wykonywany jest Europejski Nakaz Zapłaty, na rzecz którego zostaną skutecznie przeniesione aktywa Wspólnika o wartości stanowiącej co najmniej 90% łącznej wartości aktywów Wspólnika), w ramach którego spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach Programu i niewykupionych obligacji w wysokości 200.000.000 PLN (dwieście milionów złotych) w danym czasie. Jednocześnie Emitent informuje o podjęciu przez Wspólnika oraz Radę Nadzorczą Emitenta uchwał w sprawie ustanowienia Programu i wyrażenia zgody na zaciąganie przez Emitenta zobowiązań z tytułu obligacji oraz związanych z ustanowieniem Programu.

Ponadto, Emitent informuje, że w dniu 10 czerwca 2021 r. została podpisana umowa programowa pomiędzy Emitentem, Wspólnikiem, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., mBank S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Trigon Dom Maklerski S.A., Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & wspólnicy sp.k. jako współorganizatorami programu („Umowa Programowa”), w związku z czym doszło do ustanowienia Programu. Zgodnie z Umową Programową obligacje mogą być emitowane w ramach Programu przez okres 3 (trzech) lat od dnia zawarcia Umowy Programowej.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(pełna nazwa emitenta)
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Europejski1
(ulica)(numer)
+48 (22) 455 16 00+48 (22) 455 16 10
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213277751015623181
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-11Jarosław JukielCzłonek ZarząduJarosław Jukiel

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk