• Odbierz prezent
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii PW1 (2021-06-15 18:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia: 2021-06-15
Skrócona nazwa emitenta
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.
Temat
Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii PW1
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 czerwca 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii PW1, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 30.000.000,00 PLN (słownie trzydzieści milionów złotych) („Obligacje”), emitowanych w ramach X programu emisji obligacji („Program”), zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez jedynego wspólnika Spółki, tj. Granbero Holdings Limited, na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 z późn. zm.), w ramach stosownego wyjątku od obowiązku sporządzenia prospektu przewidzianego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, w oparciu o memorandum informacyjne z dnia 15 czerwca 2021, o którym mowa art. 38b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, t.j.), wyłączone z obowiązku zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego w oparciu o wyjątek przewidziany w art. 31zb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374).

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(pełna nazwa emitenta)
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Europejski1
(ulica)(numer)
+48 (22) 455 16 00+48 (22) 455 16 10
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213277751015623181
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-15Jarosław JukielCzłonek ZarząduJarosław Jukiel

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk