• Odbierz prezent
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii PU3 (2021-05-19 14:04)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-05-19
Skrócona nazwa emitenta
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.
Temat
Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii PU3
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 maja 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii PU3, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 80.000.000 PLN (osiemdziesiąt milionów złotych) („Obligacje”), emitowanych w ramach IX programu emisji obligacji („Program”), zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez jedynego wspólnika Spółki, tj. Granbero Holdings Limited, na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”) w ramach oferty publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe").

Oferta skierowana zostanie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego.

Obligacje zostaną zapisane pod istniejącym kodem ISIN: PLGHLMC00529, i będą dawały ich posiadaczom takie same prawa jak obligacje Spółki uprzednio zarejestrowane pod tym kodem (tj. obligacje oznaczone numerem serii PU1 i PU2).

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(pełna nazwa emitenta)
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Europejski1
(ulica)(numer)
+48 (22) 455 16 00+48 (22) 455 16 10
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213277751015623181
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-19Jarosław JukielCzłonek ZarząduJarosław Jukiel

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk