• Odbierz prezent
GETIN: Zawiadomienia dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta (2022-10-05 14:27)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2022
Data sporządzenia: 2022-10-05
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Zawiadomienia dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że otrzymał dzisiaj od LC CORP BV z siedzibą w Haarlem, Holandia (dalej: LC CORP BV) zawiadomienie w oparciu o art. 69 i 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), iż w dniu 29.09.2022 r. w wyniku zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, LC CORP BV za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, zmniejszyła posiadaną pośrednio liczbę głosów w Emitencie.
Wyżej wymienionym zdarzeniem prawnym jest decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. z dnia 29.09.2022 roku.
Przed ww. zdarzeniem prawnym LC CORP BV posiadała łącznie (tj. bezpośrednio i pośrednio) 83.848.372 akcje Emitenta uprawniające do 83.848.372, tj. 44,18% głosów na walnym zgromadzeniu i stanowiące 44,18% kapitału zakładowego Emitenta, w tym:
a) bezpośrednio posiadała 64.845.032 akcje Emitenta uprawniające do 64.845.032, tj. 34,19% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i stanowiące 34,19% kapitału zakładowego Emitenta oraz,
b) pośrednio posiadała łącznie 18.973.370 akcji Emitenta uprawniających do 18.973.370 tj. 9,99% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i stanowiące 9,99% kapitału zakładowego Emitenta.
Obecnie po ww. zdarzeniu prawnym LC CORP BV posiada łącznie (tj. bezpośrednio i pośrednio) ‭64.883.864‬ akcje uprawniające do 64.883.864, tj. 34,19% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta oraz stanowiące 34,19% kapitału zakładowego Emitenta, w tym:‬‬
a) bezpośrednio posiada 64.845.032 akcje Emitenta uprawniające do 64.845.032, tj. 34,19% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i stanowiące 34,19% kapitału zakładowego Emitenta oraz,
b) pośrednio posiada łącznie ‭‬8.8‬62 akcje Emitenta uprawniające do 8.862, tj. 0,00004% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta oraz stanowiące 0,00004% kapitału zakładowego Emitenta. ‬‬‬‬‬‬
Ponadto, LC CORP BV poinformowała, że:
a) według jej najlepszej wiedzy podmiotami zależnymi od LC CORP BV, posiadającymi akcje Emitenta, są:
- RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
- Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie,
b) LC CORP BV nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
c) LC CORP BV nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, na podstawie których jest uprawniona lub zobowiązana do nabycia akcji Emitenta na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie; oraz
d) LC CORP BV nie jest posiadaczem instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących się do akcji Emitenta, o których w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie.
e) łączna suma głosów, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie wynosi 64.853.894‬.‬‬‬‬‬‬‬
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 z późn.zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETINBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
071 797 77 00071 797 77 16
(telefon)(fax)
info@getinsa.plwww.getinholding.pl
(e-mail)(www)
895-16-94-236932117232
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-10-05Piotr KaczmarekPrezes Zarządu
2022-10-05Piotr MiałkowskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk