• Odbierz prezent
GETIN: raport finansowy (2022-05-25 07:59)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2022-05-25
GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETINBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
071 797 77 00071 797 77 16
(telefon)(fax)
www.getin.pl
(e-mail)(www)
895-16-94-236932117232
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Wynik z tytułu odsetek - działalność kontynuowana73 56550 27815 83010 997
Wynik z tytułu prowizji i opłat - działalność kontynuowana6 96511 2271 4992 456
Wynik z działalności operacyjnej - działalność kontynuowana(216 985)23 739(46 692)5 192
Zysk (strata) brutto - działalność kontynuowana(216 985)23 739(46 692)5 192
Zysk (strata) netto - działalność kontynuowana(218 678)10 998(47 056)2 405
Zysk (strata) netto - działalność zaniechana572 69912590
Zysk (strata) netto ogółem(218 621)13 697(47 044)2 996
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej(218 335)13 901(46 982)3 040
- z działalności kontynuowanej(218 678)10 998(47 056)2 405
- z działalności zaniechanej3432 90374635
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące(286)(204)(62)(45)
- z działalności kontynuowanej----
- z działalności zaniechanej(286)(204)(62)(45)
Zysk (strata) na akcję -podstawowy (w zł/ EURO)(1,15)0,07(0,25)0,02
Zysk (strata) na akcję -rozwodniony (w zł/ EURO)(1,15)0,07(0,25)0,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(67 002)29 000(14 418)6 343
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej48 3497 40610 4041 620
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 787)(52 265)(385)(11 431)
Przepływy pieniężne netto razem(20 440)(15 859)(4 398)(3 469)
31.03.202231.12.202131.03.202231.12.2021
Aktywa ogółem1 095 4281 455 497235 449316 454
Zobowiązania ogółem653 400763 921140 441166 091
Zobowiązania wobec klientów538 723-115 792-
Kapitał własny ogółem442 028691 57695 009150 362
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej442 028662 27495 009143 991
Udziały niekontrolujące-29 302-6 371
Kapitał zakładowy759 069759 069163 153165 037
Liczba akcji189 767 342189 767 342189 767 342189 767 342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
1 kwartał 20221 kwartał 20211 kwartał 20221 kwartał 2021
Przychody ogółem2 78954 22560011 860
Zysk (strata) brutto(203 886)42 995(43 873)9 404
Zysk (strata) netto(202 423)35 577(43 558)7 781
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)(1,07)0,19(0,23)0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)(1,07)0,19(0,23)0,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5422 962117648
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej54 49712 34511 7272 700
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(283)(13 032)(61)(2 850)
Przepływy pieniężne netto razem54 7562 27511 783498
31.03.202231.12.202131.03.202231.12.2021
Aktywa ogółem501 004702 804107 685152 803
Zobowiązania długoterminowe62 59163 63313 45313 835
Zobowiązania krótkoterminowe7 0656 4431 5191 401
Kapitał własny431 348632 72892 713137 568
Kapitał zakładowy759 069759 069163 153165 037
Liczba akcji189 767 342189 767 342189 767 342189 767 342

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SF2022Q1_PL.pdfSkonsolidowe i jednostkowe sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2022
SZD2022Q1_PL.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta za 1 kwartał 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-25Piotr KaczmarekPrezes Zarządu
2022-05-25Piotr MiałkowskiWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk