• Odbierz prezent
GETIN: Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ (2021-05-18 13:47)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia:2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Getin Holding S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że dzisiaj w trybie art. 401 § 4 k.s.h., Pan Leszek Czarnecki, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, zgłosił Emitentowi projekty uchwał, dotyczące sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 maja 2021 r. w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Projekty uchwał oraz życiorysy zawodowe kandydatów na Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci złożyli oświadczenia o zgodzie na kandydowanie oraz o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej względem Emitenta i niefigurowaniu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Ponadto panowie Bogdan Frąckiewicz, Adam Maciejewski i Stanisław Wlazło złożyli oświadczenia w zakresie spełniania kryteriów niezależności Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, t.j. ze zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.).
Załączniki
PlikOpis
zal 1 - projekty uchwał.pdfProjekty uchwał
zal 2 - życiorysy.pdfŻyciorysy
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETINBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
071 797 77 00071 797 77 16
(telefon)(fax)
info@getinsa.plwww.getin.pl
(e-mail)(www)
895-16-94-236932117232
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-18Piotr KaczmarekPrezes Zarządu
2021-05-18Krzysztof BieleckiI Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk