• Odbierz prezent
GETIN NOBLE BANK S.A.: raport finansowy (2021-03-19 07:42)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlabanków
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-19
GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN NOBLE BANK S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-843Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rondo I. Daszyńskiego2c
(ulica)(numer)
22 541 51 5822 541 51 59
(telefon)(fax)
bank@gnb.plwww.gnb.pl
(e-mail)(www)
108-000-48-50141334039
(NIP)(REGON)
2594000SEGUR418W2G080000304735
(LEI) (KRS)
Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat
Wynik z tytułu odsetek1 037 504,00949 787,00231 886,00220 788,00
Wynik z tytułu prowizji i opłat61 420,0076 999,0013 728,0017 899,00
Zysk/ (strata) brutto-613 926,00-693 442,00-137 215,00-161 198,00
Zysk/ (strata) netto-559 389,00-591 551,00-125 025,00-137 512,00
Zysk/ (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-559 389,00-591 551,00-125 025,00-137 512,00
Całkowite dochody/ (straty) za okres-365 937,00-481 637,00-81 788,00-111 962,00
Przepływy pieniężne netto po uwzględnieniu różnic kursowych420 171,00190 245,0093 910,0044 225,00
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 34 110 926,0037 126 889,007 391 637,008 718 302,00
Suma aktywów49 930 586,0052 828 439,0010 819 664,0012 405 410,00
Zobowiązania wobec klientów43 757 555,0046 169 373,009 482 005,0010 841 698,00
Kapitał własny ogółem2 004 277,002 534 949,00434 315,00595 268,00
Kapitał Tier 12 665 059,003 216 844,00577 503,00755 394,00
Kapitał Tier 2428 236,00684 792,0092 796,00160 806,00
Łączny współczynnik kapitałowy (%)8,6010,008,6010,00
Liczba akcji1 044 553 267,001 044 553 267,001 044 553 267,001 044 553 267,00
Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na euro według następujących zasad:

-poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 1 EUR = 4,6148 zł oraz na 31 grudnia 2019 roku w wysokości 1 EUR = 4,2585 zł.

- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat, innych całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz
31 grudnia 2019 roku (odpowiednio: 1 EUR = 4,4742 zł i 1 EUR= 4,3018 zł).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List_Prezesa_do_sprawozdania_2020.xhtmlList Prezesa Zarządu Banku
YE2020_GNB_SprawozdanieZarzadu.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy
YE2020_GNB_SprawozdanieZarzadu.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy - podpisy
ESEF gnb-2020-12-31.zipRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Banku
ESEF gnb-2020-12-31.zip.xadesRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Banku - podpisy
Oswiadczenie_nt_informacji_niefinansowych_GK_GNB_SA_i_GNB_SA_za_rok_2020.xhtmlOświadczenie nt. informacji niefinansowych Banku i Grupy
Oswiadczenie_nt_informacji_niefinansowych_GK_GNB_SA_i_GNB_SA_za_rok_2020.xhtml.xadesOświadczenie nt. informacji niefinansowych Banku i Grupy - podpisy
Ocena_i_oswiadczenia_RN_do_raportu_rocznego_2020.xhtmlOcena i oświadczenia Rady Nadzorczej do raportu rocznego
GNB_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
GNB_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdESSprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk