• Odbierz prezent
GETIN NOBLE BANK S.A.: raport finansowy (2021-03-19 07:41)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlabanków
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-19
GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN NOBLE BANK S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-843Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rondo I. Daszyńskiego2c
(ulica)(numer)
22 541 51 5822 541 51 59
(telefon)(fax)
bank@gnb.plwww.gnb.pl
(e-mail)(www)
108-000-48-50141334039
(NIP)(REGON)
2594000SEGUR418W2G080000304735
(LEI) (KRS)
Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Dane dotyczące jednostkowego rachunku zysków i strat
Wynik z tytułu odsetek1 013 888,00920 814,00226 608,00214 053,00
Wynik z tytułu prowizji i opłat29 149,0044 433,006 515,0010 329,00
Zysk/ (strata) brutto-630 266,00-707 396,00-140 867,00-164 442,00
Zysk/ (strata) netto-567 440,00-640 845,00-126 825,00-148 971,00
Całkowite dochody/ (straty) za okres-374 044,00-530 951,00-83 600,00-123 425,00
Przepływy pieniężne netto577 479,00230 201,00129 069,0053 513,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
Kredyty i pożyczki udzielone klientom34 248 962,0038 075 969,007 421 548,008 941 169,00
Suma aktywów50 091 772,0053 547 310,0010 854 592,0012 574 219,00
Zobowiązania wobec klientów43 814 445,0046 201 096,009 494 332,0010 849 148,00
Kapitał własny ogółem2 007 274,002 546 053,00434 964,00597 876,00
Kapitał Tier 12 574 674,003 146 386,00557 917,00738 848,00
Kapitał Tier 2428 236,00684 792,0092 796,00160 806,00
Łączny współczynnik kapitałowy (%)8,409,908,409,90
Liczba akcji1 044 553 267,001 044 553 267,001 044 553 267,001 044 553 267,00
Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na euro według następujących zasad:

-poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 1 EUR = 4,6148 zł oraz na 31 grudnia 2019 roku w wysokości 1 EUR = 4,2585 zł.

- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat, innych całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku (odpowiednio: 1 EUR = 4,4742 zł i 1 EUR= 4,3018 zł).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List_Prezesa_do_sprawozdania_2020.xhtmlList Prezesa Zarządu Banku
YE2020_GNB_SprawozdanieZarzadu.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy
YE2020_GNB_SprawozdanieZarzadu.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy - podpisy
YE2020_GNB_Sprawozdanie_Finansowe_Bank.xhtmlRoczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku
YE2020_GNB_Sprawozdanie_Finansowe_Bank.xhtml.xadesRoczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku - podpisy
Oswiadczenie_nt_informacji_niefinansowych_GK_GNB_SA_i_GNB_SA_za_rok_2020.xhtmlOświadczenie nt. informacji niefinansowych Banku i Grupy
Oswiadczenie_nt_informacji_niefinansowych_GK_GNB_SA_i_GNB_SA_za_rok_2020.xhtml.xadesOświadczenie nt. informacji niefinansowych Banku i Grupy - podpisy
Ocena_i_oswiadczenia_RN_do_raportu_rocznego_2020.xhtmlOcena i oświadczenia Rady Nadzorczej do raportu rocznego
GNB_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent_18_marca_2021.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
GNB_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent_18_marca_2021.xhtml.XAdESSprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego - podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk