• Odbierz prezent
GETBACK S.A.: raport finansowy (2021-05-07 14:54)
TRUEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-30
GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETBACK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-781Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pileckiego63
(ulica)(numer)
+48 71 771 01 01
(telefon)(fax)
sekretariat@getbacksa.plwww.getbacksa.pl
(e-mail)(www)
8992733884021829989
(NIP)(REGON)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody, w tym97 99491 67621 90221 311
Zysk (strata) ze sprzedaży27 08784 4046 05419 621
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(6 594)54 156(1 474)12 589
Zysk (strata) brutto(157 895)(77 917)(35 290)(18 113)
Zysk (strata) netto(157 917)(78 039)(35 295)(18 141)
Amortyzacja(7 063)(10 119)(1 579)(2 352)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(8 994)293 556(2 010)68 240
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej13 42141 7243 0009 699
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(70 034)(235 194)(15 653)(54 673)
Przepływy pieniężne netto razem(65 607)100 085(14 664)23 266
Aktywa trwałe88 54382 76919 18719 436
Inwestycje długoterminowe40 56161 6408 78914 475
Należności krótkoterminowe25 82121 2695 5954 994
Inwestycje krótkoterminowe496 897545 582107 675128 116
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne129 716195 46028 10945 899
Kapitał własny(2 482 944)(2 315 775)(538 039)(543 801)
Zobowiązania długoterminowe5 4358 94511782101
Zobowiązania układowe2 805 2742 673 411607 886627 782
Zobowiązania krótkoterminowe302 457329 75465 54177 434
Rezerwy na zobowiązania111 433150 07324 14735 241

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

 poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy – według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 31 grudnia 2020 roku – 4,6148 oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4,2585

 poszczególne pozycje rocznego skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku – według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku – 4,4742 od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku – 4,3018

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 15/2021z dnia2021-05-07o treści:

Zarząd GetBack S.A. w uzupełnieniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GetBack S.A. za rok obrotowy 2020, niniejszym przekazuje stanowisko zarządu odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem.

PlikOpis
Stanowisko Zarządu ws. opinii z zastrzeżeniem SSF 2020.pdfstanowisko zarządu odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
1.List_Prezesa_Zarzadu.pdfList Prezesa Zarządu
2.Skonsolidowane_SF_GK_GBSA_2020.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack S.A. za rok obrotowy 2020
3.Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarządu_GK_GBSA_2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback 2020
4.Oswiadczenie_true_and_fair_view.pdfOświadczenie Zarządu dot. SSF 2020
5.Oswiadczenie_Zarzadu_odnosnie_wyboru_firmy_audytorskiej.pdfInformacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej
11.Oswiadczenie_RN_2020_firma_audytorska.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru firmy audytorskiej
10.Oswiadczenie_RN_2020_komitet_audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
6.Spraw z bad_GK_GetBack_2020.pdfSpraw z bad_GetBack 2020
Stanowisko Zarządu ws. opinii z zastrzeżeniem SSF 2020.pdfStanowisko Zarządu ws. opinii z zastrzeżeniem
8.Stanowisko_RN_opinia_audytora.pdfOpinia Rady Nadzorczej do stanowiska Zarządu ws. opinii z zastrzeżeniem
9.Oswiadczenie_RN_2020_zgodnosc_dokumenty_ksiegi.pdfOcena Rady Nadzorczej dot. zgodności z księgami
12.Sprawozdanie_z_dzialalności_RN_2020.pdfSprawozdanie z działalności RN 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Radosław BarczyńskiPrezes Zarządu
2021-04-30Tomasz StramaWiceprezes Zarządu
2021-04-30Paulina PietkiewiczCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Daniel OfiaraDyrektor Departamentu Rachunkowości


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk