• Odbierz prezent
GETBACK S.A.: raport finansowy (2021-04-30 21:22)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-30
GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETBACK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-781Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pileckiego63
(ulica)(numer)
+48 71 771 01 01
(telefon)(fax)
sekretariat@getbacksa.plwww.getbacksa.pl
(e-mail)(www)
8992733884021829989
(NIP)(REGON)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody, w tym:81 12854 54418 13212 679
Zysk (strata) ze sprzedaży14 108(24 805)3 153(5 766)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(8 174)(2 870)(1 827)(667)
Zysk (strata) brutto(163 078)(135 598)(36 449)(31 521)
Zysk (strata) netto(163 078)(135 598)(36 449)(31 521)
Amortyzacja(6 495)(8 489)(1 452)(1 973)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(36 420)(82 688)(8 140)(19 222)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej55 08497 04612 31122 559
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(6 174)(14 437)(1 374)(3 356)
Przepływy pieniężne netto razem12 517(79)2 798(18)
Aktywa trwałe550 895480 218119 376112 767
Inwestycje długoterminowe503 929460 859109 198108 221
Należności krótkoterminowe80 405174 28517 42340 926
Inwestycje krótkoterminowe9 28314 9002 0123 499
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne18 0155 4983 9041 291
Kapitał własny(2 543 645)(2 380 568)(551 193)(559 016)
Zobowiązania długoterminowe5 4358 9451 1782 101
Zobowiązania układowe2 996 0542 844 906649 227668 054
Zobowiązania krótkoterminowe85 58475 99518 54617 845
Rezerwy115 617126 62825 05429 735

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

 poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy – według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 31 grudnia 2020 roku – 4,6148 oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4,2585

 poszczególne pozycje rocznego jednostkowego sprawozdania z zysków lub strat oraz rocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku - według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku – 4,4742, od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku – 4,3018

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
1.List Prezesa_Zarzadu.pdfList_Prezesa_Zarządu_2020
2.Jednostkowe_GBSA_2020.pdfJednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_GBSA_za_rok_obrotowy_2020
3.Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_GK_GBSA_2020.pdfSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_GetBack_S.A._za_rok_obrotowy_2020
4.Oswiadczenie_true_and_fair_view.pdfOświadczenie_Zarządu_dot. JSF2020
5.Oswiadczenie_Zarzadu_odnosnie_wyboru_firmy_audytorskiej.pdfOświadczenie_Zarządu_odnośnie_wyboru_firmy_audytorskiej
10.Oswiadczenie_RN_2020_komitet_audytu.pdfOswiadczenie_RN_2020_dot._komitet_audytu
6.Spraw_z_bad_GetBack_2020.pdfSprawozdanie_niezależnego_biegłego_rewidenta_z_badania_JSF2020
7.Stanowisko_Zarzadu_ws_opinii_z_zastrzezeniem_JSF_2020.pdfStanowisko_Zarządu_ws._opinii_z_zastrzeżeniem_JSF2020
8.Stanowisko_RN_opinia_audytora.pdfStanowisko_RN_opinia audytora_JSF2020
11.Oswiadczenie_RN_2020_firma_audytorska.pdfOswiadczenie RN_2020_firma_audytorska
12.Sprawozdanie_z_dzialalności_RN_2020.pdfSprawozdanie_z_działalności_RN_2020
9.Oswiadczenie_RN_2020_zgodnosc_dokumenty_ksiegi.pdfOswiadczenie RN_2020_zgodnosc

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Radosław BarczynskiPrezes Zarządu
2021-04-30Tomasz StramaWiceprezes Zarządu
2021-04-30Paulina PietkiewiczCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Daniel Ofiara
Dyrektor Departamentu Rachunkowości


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk