• Odbierz prezent
GETBACK S.A.: Opóźniona informacja poufna zawarcie porozumień w sprawie rozliczeń wzajemnych roszczeń z funduszami: LUMEN Profit 14 NSFIZ, LUMEN Profit 15 NSFIZ, LUMEN Profit 16 NSFIZ i LUMEN Profit 18 NSFIZ (2021-04-16 23:56)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-04-16
Skrócona nazwa emitenta
GETBACK S.A.
Temat
Opóźniona informacja poufna zawarcie porozumień w sprawie rozliczeń wzajemnych roszczeń z funduszami: LUMEN Profit 14 NSFIZ, LUMEN Profit 15 NSFIZ, LUMEN Profit 16 NSFIZ i LUMEN Profit 18 NSFIZ
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. („Emitent”), w związku ze ziszczeniem się warunków zawieszających, informuje o zawarciu w dniu 17 marca 2021 r. czterech porozumień w sprawie rozliczeń wzajemnych roszczeń.

Stronami każdego z porozumień są: Emitent, IPOPEMA TFI S.A., Kancelaria Prawna Mariusz Brysik Sp.K. oraz odpowiednio osobno dla każdego z porozumień: LUMEN Profit 14 NSFIZ, LUMEN Profit 15 NSFIZ, LUMEN Profit 16 NSFIZ i LUMEN Profit 18 NSFIZ („Fundusze LP”).

W każdym z porozumień z Funduszem LP, strony uzgodniły pod warunkami zawieszającymi przewidzianymi treścią każdego z porozumień, m.in. że:

(i) Fundusz LP przekaże Emitentowi określone kwoty wynikające z roszczeń związanych z obsługą prawną Funduszu LP zaś Emitent zrzeknie się roszczeń względem Funduszu LP związanych z obsługą prawną Funduszu LP, w zakresie nie podlegającym zaspokojeniu na podstawie każdego z Porozumień Łączna kwota podlegająca zapłacie przez Fundusze LP na podstawie wszystkich ww. porozumień to kwota 4.525.898,32 PLN,

(ii) Emitent złoży żądanie wykupu posiadanych przez niego podporządkowanych certyfikatów inwestycyjnych w danym
Funduszu LP (podporządkowanych w rozumieniu art. 190 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi), przy czym opłata należna Funduszowi LP za ten wcześniejszy wykup będzie równa wartości tych certyfikatów inwestycyjnych na dzień ich wykupu,

(iii) Fundusz LP złoży oświadczenie o zrzeczeniu się kary umownej o zapłatę której Funduszy LP złożył powództwo, opisane w raporcie bieżącym Emitenta nr 66/2019 z dnia 6 września 2019 r.,

(iv) Fundusz LP zrzeknie się roszczeń o wypłatę przez Emitenta świadczeń na rzecz Funduszu LP przewidzianych układem.

W ocenie Emitenta realizacja ww. porozumień ma pozytywny wpływ na zdolność Emitenta do realizacji układu z wierzycielami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETBACK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-781Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pileckiego63
(ulica)(numer)
+48 71 771 01 01
(telefon)(fax)
sekretariat@getbacksa.plwww.getbacksa.pl
(e-mail)(www)
8992733884021829989
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-16Radosław Barczyński
Prezes Zarządu
2021-04-16Paulina PietkiewiczCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk