• Odbierz prezent
GETBACK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał (2021-06-02 14:55)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia:2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
GETBACK S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2021 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”):
1) Otwarcie zgromadzenia.
2) Wybór przewodniczącego.
3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Getback za rok obrotowy 2020,
b. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020,
6) Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Getback za rok obrotowy 2020,
b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019,
7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.
10) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020.
13) Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019-2020 wraz z raportem atestacyjnym niezależnego biegłego rewidenta obejmującym ocenę Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getback S.A. za lata obrotowe 2019-2020.

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/wz-30-czerwca-2021, jak również w zakładce "Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie –WZ 30 czerwca 2021 r.
Załączniki
PlikOpis
2021 Getback - WZ - Ogloszenie o zwolaniu.pdfOgłoszenie o zwołaniu
2021 Getback - WZ - Projekty uchwal.pdfProjekty Uchwał
Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019-2020.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach 2019-2020
Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach _GetBack.pdfRaport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETBACK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-781Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pileckiego63
(ulica)(numer)
+48 71 771 01 01
(telefon)(fax)
sekretariat@getbacksa.plwww.getbacksa.pl
(e-mail)(www)
8992733884021829989
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-02Radosław Barczyński
Prezes Zarządu
2021-06-02Tomasz StramaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk