• Odbierz prezent
GETBACK S.A.: Informacja nt. zawarcia z White Berg TFI S.A. umów o zarządzanie portfelami siedmiu funduszy sekurytyzacyjnych oraz odtajnienie informacji opóźnionej (2021-04-30 22:32)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
GETBACK S.A.
Temat
Informacja nt. zawarcia z White Berg TFI S.A. umów o zarządzanie portfelami siedmiu funduszy sekurytyzacyjnych oraz odtajnienie informacji opóźnionej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. ServiceCo S.A. (dawniej Dogmat Systemy S.A.) - spółka zależna Emitenta (o przejęciu nad nią kontroli Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r)., zawarła z White Berg TFI S.A. z/s w Bielsku – Białej siedem umów zlecenia zarządzania:
- całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności EGB Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- częścią portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Na mocy wskazanych wyżej umów ServiceCo S.A. będzie odpłatnie zarządzała całością portfela inwestycyjnego ww. funduszy lub, w przypadku Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, częścią stanowiącą ok. 90% portfela inwestycyjnego Funduszu, w zakresie obejmującym sekurytyzowane wierzytelności. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych na czas nieokreślony. Umowy wchodzą w życie z dniem 4 maja 2021 r.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że z dniem wejścia w życie w/w umów Emitent przestanie być podmiotem zarządzającym portfelami inwestycyjnymi ww. funduszy.

Zarząd Emitenta informuje, iż z uwagi na rozciągnięcie w czasie procesu negocjacyjnego poprzedzającego zawarcie ww. umów, Emitent podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości faktu otrzymania przez ServiceCo S.A. w dniu 15 kwietnia 2021 r. informacji o złożeniu przez White Berg TFI S.A. zawiadomienia do Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze zawarcia umowy, o której mowa w art. 46 ust. 2 a ustawy o funduszach inwestycyjnych, pomiędzy White Berg TFI S.A a spółką zależną Emitenta – ServiceCo S.A.

Zarząd Emitenta zidentyfikował to zdarzenie jako informację poufną z tego względu, że rozpoczynało ono proces negocjowania umów, o których mowa w niniejszym raporcie. Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przekazanie do publicznej wiadomości wskazanej informacji poufnej w dacie jej wystąpienia mogłoby, w ocenie Emitenta, wywołać wystąpienie negatywnych skutków związanych z wystąpieniem zachowań osób trzecich, które potencjalnie mogłyby zagrozić pozycji Spółki w procesie negocjacyjnym, co mogłoby naruszyć jego słuszny interes. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETBACK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-781Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pileckiego63
(ulica)(numer)
+48 71 771 01 01
(telefon)(fax)
sekretariat@getbacksa.plwww.getbacksa.pl
(e-mail)(www)
8992733884021829989
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Radosław BarczyńskiPrezes Zarządu
2021-04-30Paulina PietkiewiczCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk