• Odbierz prezent
GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci kompostu nienormowanego (2021-07-26 14:38)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia: 2021-07-26
Skrócona nazwa emitenta
GEOTRANS S.A.
Temat
Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci kompostu nienormowanego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 26 lipca 2021 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy zawartej pomiędzy Emitentem a podmiotami z branży gospodarki odpadami. Powyższa umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usług odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci kompostu nienormowanego.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji powyższej umowy oszacowana została na kwotę 2.295.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto, przy czym ostateczna jego wysokość może ulec zmianie w zależności od kształtowania się przyszłych warunków rynkowych. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GEOTRANS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GEOTRANS S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53 - 033Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięska20a/303
(ulica)(numer)
+48 (71) 339 99 53+48 (71) 339 99 53
(telefon)(fax)
biuro@geotrans.com.plwww.geotranssa.pl
(e-mail)(www)
899-264-07-28020742097
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-26Przemysław WeremczukPrezes ZarząduPrzemysław Weremczuk

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk