• Odbierz prezent
GEOTRANS S.A.: Nałożenie na spółkę administracyjnej kary pieniężnej (2021-05-18 17:24)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
GEOTRANS S.A.
Temat
Nałożenie na spółkę administracyjnej kary pieniężnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 18 maja 2021 r. otrzymał od Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska decyzję administracyjną w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł w związku z gospodarowaniem odpadami niezgodnie z zezwoleniem. Wydana decyzja administracyjna jest nieprawomocna, wobec czego Spółka złoży stosowne odwołanie.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ.U. 2013 poz. 21) w przypadku, gdy przedsiębiorcy w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjne kary pieniężne, o których mowa w art. 194 ww. ustawy, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 tys. zł, przedsiębiorca ten nie może ubiegać się o nowe pozwolenie na gospodarowanie odpadami.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka otrzymała trzy administracyjne kary pieniężne:
1. Decyzja administracyjna Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 21 lutego 2020 roku w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 1 tys. zł – decyzja prawomocna.
2. Decyzja administracyjna Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2020 roku w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł – decyzja nieprawomocna, trwa postepowanie odwoławcze.
3. Decyzja administracyjna Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł – decyzja nieprawomocna, Spółka zamierza wszcząć postępowanie odwoławcze.

Zarząd Spółki nie zgadza się ze stanowiskami Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska zawartymi w decyzjach administracyjnych, o których mowa w punkcie 2 i 3, w związku z czym podejmie wszelkie możliwe kroki odwoławcze. Do czasu ziszczenia się w pełni przesłanek zawartych w ustawie o odpadach, o których mowa powyżej, nałożone na Spółkę administracyjne kary pieniężne nie mają realnego przełożenia na bieżącą działalność operacyjną Spółki.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji, jako informacji poufnej z uwagi, iż istnieje prawdopodobieństwo uprawomocnienia się decyzji administracyjnych wskazanych w punkcie 2 i 3 i tym samym częściowe wypełnienie kryteriów, o których mowa w ww. ustawie o odpadach, tj. otrzymanie trzech administracyjnych kar pieniężnych. Otrzymanie kolejnych prawomocnych administracyjnych kar pieniężnych, w skutek których ich suma przekroczy 150 tys. zł znacząco wpłynie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz będzie miało potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Spółka będzie na bieżąco informowała o przebiegu procesów odwoławczych oraz o przypadkach otrzymania kolejnych decyzji administracyjnych w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GEOTRANS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GEOTRANS S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53 - 033Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięska20a/303
(ulica)(numer)
+48 (71) 339 99 53+48 (71) 339 99 53
(telefon)(fax)
biuro@geotrans.com.plwww.geotranssa.pl
(e-mail)(www)
899-264-07-28020742097
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-18Przemysław Weremczuk
Prezes Zarządu
Przemysław Weremczuk

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk