• Odbierz prezent
GEOTRANS S.A.: Aktualizacji polityki dywidendowej na lata od 2021 do 2026 (2021-06-02 17:09)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
GEOTRANS S.A.
Temat
Aktualizacji polityki dywidendowej na lata od 2021 do 2026
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do opublikowanych raportem ESPI nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. założeń strategii na lata 2021-2026 informuje, iż w dniu 2 czerwca 2021 r. podjął Uchwałę nr 1/06/2021 w sprawie aktualizacji polityki dywidendowej na lata od 2021 do 2026, zgodnie z którą postanawia, że będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy o wartości od 0% do 80% jednostkowego zysku netto Emitenta za dany rok obrotowy.

Decyzja o sposobie podziału zysku netto i wysokość stopy wypłaty ewentualnej dywidendy rekomendowana przez Zarząd uzależniona będzie od szeregu różnorodnych czynników warunkujących działalność Spółki oraz od specyfiki branży, w której ona działa.

Zarząd będzie mieć na względzie przede wszystkim perspektywy dalszej działalności Spółki, wysokość osiąganych zysków, sytuację finansową Spółki, poziom wskaźników płynności i plany rozwojowe, relację planowanych nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach do wygenerowanych nadwyżek środków finansowych w danym roku obrotowym oraz innych istotnych czynników warunkujących działalność Spółki i specyfikę branży, w której działa, jak również wszelkie ograniczenia w wypłacie dywidendy wynikający z zawartych wcześniej umów oraz ogólnie obowiązujących wymogów prawa i stanowisk organów państwowych.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GEOTRANS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GEOTRANS S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53 - 033Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięska20a/303
(ulica)(numer)
+48 (71) 339 99 53+48 (71) 339 99 53
(telefon)(fax)
biuro@geotrans.com.plwww.geotranssa.pl
(e-mail)(www)
899-264-07-28020742097
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-02Przemysław Weremczuk
Prezes Zarządu
Przemysław Weremczuk

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk