• Odbierz prezent
GENOMTEC S.A.: Oświadczenie Zarządu w sprawie dookreślenia kapitału docelowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu (2022-06-23 16:56)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2022
Data sporządzenia:2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
GENOMTEC S.A.
Temat
Oświadczenie Zarządu w sprawie dookreślenia kapitału docelowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Genomtec S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku o podjęciu uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjęciu przez Zarząd w dniu 23 czerwca 2022 roku uchwały w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Zarząd informuje, że w wyniku przeprowadzenia emisji akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej, skutecznie objęte i w pełni pokryte wkładami pieniężnymi zostało 1.205.639 (słownie: jeden milion dwieście pięć tysięcy i sześćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 120.563,90 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy).

W związku z powyższym wysokość kapitału zakładowego Spółki objętego w ramach przedmiotowego podwyższenia wynosi 120.563,90 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy). Z tego względu Zarząd dookreślił kapitał zakładowy Spółki na kwotę 936.417,90 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) oraz wskazał, że dzieli się on na 9.364.179 (słownie: dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące i sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz ustalił tekst jednolity statutu Spółki.

Załącznik nr 1 - szczegółowe informacje o zmianie kapitału zakładowego;
Załącznik nr 2 - tekst jednolity Statutu Spółki.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik nr 1 do raportu ESPI.pdfZal1
Załącznik nr 2 do raportu ESPI.pdfZal2
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GENOMTEC S.A.750 Biotechnologia
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-317Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bierutowska57-59
(ulica)(numer)
+48 793 440 931
(telefon)(fax)
m.wachowski@genomtec.comwww.genomtec.com
(e-mail)(www)
8992809452365935587
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-23Michal WachowskiCzlonek ZarzaduMichal Wachowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk