• Odbierz prezent
GAMING FACTORY S.A.: Rekomendacja Zarządu Gaming Factory S.A. w sprawie wypłaty dywidendy (2021-04-01 18:27)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
GAMING FACTORY S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu Gaming Factory S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Gaming Factory S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2021 roku podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 i wypłatę dywidendy jej akcjonariuszom.

Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd zaproponował dokonać podziału zysku netto Spółki w wysokości 2 033 954,35 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści pięć groszy) w następujący sposób:

a) kwotę 1 512 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dwanaście tysięcy złotych i zero groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 0,27 zł (słownie: dwadzieścia siedem groszy) na 1 (jedną) akcję,
b) kwotę 521 954,35 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Zarząd zaproponował ustalenie 14 maja 2021 roku jako dnia dywidendy oraz 24 maja 2021 roku, jako dnia wypłaty dywidendy.

W ocenie Zarządu przeznaczenie zysku netto Emitenta w sposób wskazany powyżej pozostaje w zgodzie z polityką dywidendową, o przyjęciu której informował w raporcie bieżącym nr 11/2021.

Rekomendacja Zarządu zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku, w tym decyzję co do wypłaty i wysokości dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory S.A.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMING FACTORY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-797WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
POWĄZKOWSKA15
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
kontakt@gamingfactory.plwww.gamingfactory.pl
(e-mail)(www)
5272829488368897485
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Mateusz AdamkiewiczPrezes ZarząduMateusz Adamkiewicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk