• Odbierz prezent
GAMING FACTORY S.A.: raport finansowy (2022-05-27 18:04)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2022-05-27
GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMING FACTORY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-797WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
POWĄZKOWSKA15
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
kontakt@gamingfactory.plwww.gamingfactory.pl
(e-mail)(www)
5272829488368897485
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2362655259
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-142-263-31-59
EBITDA-109-262-24-59
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem-115120-2527
Zysk (strata) netto -11549-2511
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-958-1297-209-290
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5155-9964-1126-2227
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej----
Przepływy pieniężne netto – razem-6113-11261-1336-2517
Liczba akcji 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5 600 000 5 600 000 5 602 663 5 600 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )-0,020,01-0,000,00
na 2022-03-31na 2021-12-31na 2022-03-31na 2021-12-31
Aktywa / Pasywa razem32 57432 4247 0827 026
Aktywa trwałe8 2668 0761 7971 750
Aktywa obrotowe24 30824 3495 2855 276
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej30 22730 1776 5726 539
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 8881 783410386
Zobowiązania długoterminowe1 0671 029232223
Zobowiązania krótkoterminowe821754178163

Powyższe dane finansowe za okres 3 miesięcy 2022 i 2021 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 31 marca 2022 r. – 4,6525 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2021 r. – 4,5994 PLN/EURO,

- pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.  – 4,6472 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 31 marca 2021 r.  – 4,5721 PLN/EUR.

*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację;


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Gaming Factory_SSF 27 maja 2022.pdfRaport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Mateusz AdamkiewiczPrezes ZarząduMateusz Adamkiewicz


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk