• Odbierz prezent
GAMING FACTORY S.A.: raport finansowy (2021-03-30 18:55)
TRUEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-30
GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMING FACTORY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
01-797WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
POWĄZKOWSKA15
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
kontakt@gamingfactory.plwww.gamingfactory.pl
(e-mail)(www)
5272829488368897485
(NIP)(REGON)
259400ANEBPTI981R5460000707300
(LEI) (KRS)
4 Audyt Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 865,001 178,00640,00273,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 411,00121,00315,0028,00
EBITDA*1 421,00131,00317,0031,00
Zysk (strata) brutto 8 016,005 694,001 792,001 322,00
Zysk (strata) netto6 474,004 689,001 447,001 088,00
przypadający na jednostkę dominującą5 926,004 650,001 325,001 079,00
przypadający na udziały niedające kontroli548,0039,00122,009,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 456,00-4 455,00-325,00-1 034,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 685,004 596,001 047,001 067,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej12 726,00-1 254,002 844,00-291,00
Przepływy pieniężne netto – razem15 956,00-1 113,003 566,00-258,00
Aktywa / Pasywa razem34 319,0013 901,007 437,003 264,00
Aktywa trwałe8 952,006 572,001 940,001 543,00
Aktywa obrotowe25 367,007 328,005 497,001 721,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej31 613,0012 464,006 850,002 927,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 222,001 327,00481,00312,00
Zobowiązania długoterminowe1 262,00461,00274,00108,00
Zobowiązania krótkoterminowe959,00866,00208,00203,00
Liczba akcji5 600 000,004 500 000,005 600 000,004 500 000,00
Średnioważona liczba akcji4 506 027,004 500 000,004 506 027,004 500 000,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR )1,441,040,320,24
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR )7,122,791,590,65
Kurs na dzień 31.12.2020 4,6148
Kurs na dzień 31.12.2019 4,2585
Średni kurs za 2020 4,4742
Średni kurs za 2019 4,3018
*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
skonsolidowane_sf_Gaming_Factory.xhtmlSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gaming Factory za rok 2020
sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtmlSprawozdanie z działalności Gaming Factory i Grupy Kapitałowej Gaming Factory za rok 2020
ocena_dot_sprawozdan_emitenta_i_grupy.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań
oswiadczenie_w_sprawie_Komitetu_Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu
Gaming_Factory_BSSF_2020_sprawozdanie_z_badania.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania za rok 2020
skonsolidowane_sf_podpisy.zip.xadesPodpisy - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gaming Factory za rok 2020
sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtml.xadesPodpisy - Sprawozdanie z działalności Gaming Factory i Grupy Kapitałowej Gaming Factory za rok 2020
Gaming_Factory_BSSF_2020_sprawozdanie_z_badania.xhtml.xadesPodpisy - Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania za rok 2020

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk