• Odbierz prezent
GAMING FACTORY S.A.: raport finansowy (2021-03-30 18:03)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-30
GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMING FACTORY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
01-797WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
POWĄZKOWSKA15
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
kontakt@gamingfactory.plwww.gamingfactory.pl
(e-mail)(www)
5272829488368897485
(NIP)(REGON)
259400ANEBPTI981R5460000707300
(LEI) (KRS)
4 Audyt Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 170,00967,00262,00225,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej208,00-70,0047,00-16,00
EBITDA*210,00-70,0047,00-16,00
Zysk (strata) brutto 2 531,005 424,00566,001 261,00
Zysk (strata) netto2 034,004 434,00455,001 031,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 699,00-4 223,00-603,00-982,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 811,004 380,001 299,001 018,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej12 649,00-1 415,002 827,00-329,00
Przepływy pieniężne netto – razem15 761,00-1 257,003 523,00-292,00
Aktywa / Pasywa razem33 429,0013 488,007 244,003 167,00
Aktywa trwałe8 549,006 600,001 853,001 550,00
Aktywa obrotowe24 880,006 888,005 391,001 617,00
Kapitał własny 27 973,0012 308,006 062,002 890,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 456,001 179,001 182,00277,00
Zobowiązania długoterminowe329,00461,0071,00108,00
Zobowiązania krótkoterminowe5 127,00718,001 111,00169,00
Średnioważona liczba akcji4 506 027,004 500 000,004 506 027,004 500 000,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR )0,450,990,100,23
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR )6,212,741,350,64
Kurs na dzień 31.12.2020 4,6148
Kurs na dzień 31.12.2019 4,2585
Średni kurs za 2020 4,4742
Średni kurs za 2019 4,3018
*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
jednostkowe_sf_2020.xhtmlsprawozdanie finansowe Spółki,
sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtmlsprawozdanie z działalności
ocena_dot_sprawozdan_emitenta_i_grupy.xhtmlocena RN dot. sprawozdań
oswiadczenie_w_sprawie_Komitetu_Audytu.xhtmloświadczenie RN ws. Komitetu Audytu
Gaming_Factory_BSF_2020_sprawozdanie_z_badania.xhtmlsprawozdanie audytora z badania sprawozdania Spółki
jednostkowe_sf_2020.xhtml.xadespodpisy - sprawozdanie finansowe Spółki
sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtml.xadespodpisy - sprawozdanie z działalności
Gaming_Factory_BSF_2020_sprawozdanie_z_badania.xhtml.xadespodpisy - sprawozdanie audytora z badania sprawozdania Spółki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk