• Odbierz prezent
GAMES OPERATORS S.A.: Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i pozytywna opinia Rady Nadzorczej co do tego wniosku (2021-03-30 22:41)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
GAMES OPERATORS S.A.
Temat
Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i pozytywna opinia Rady Nadzorczej co do tego wniosku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 30 marca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, w której Zarząd zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 1 894 036,82 zł (słownie: milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) tak, aby na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota stanowiącą iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze), tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję, zaś na kapitał zapasowy przeznaczona została kwota stanowiąca różnicę kwoty zysku netto Spółki za rok 2020 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2020.

Zarząd Spółki wyjaśnia przy tym, że powyższy wniosek uwzględnia założenia Programu Motywacyjnego przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 18/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku, której treść została podana do wiadomości publicznej w załączniku do raportu bieżącego Spółki nr 28/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku (dalej „Uchwała o Programie”). Zgodnie bowiem z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego, stanowiącego załącznik do Uchwały o Programie: „Akcje z puli przeznaczonej do objęcia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (…) będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 r., tj. począwszy od wypłat z zysku Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r.”

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30 marca 2021 roku powyższy wniosek został przedstawiony Radzie Nadzorczej i pozytywnie przez nią zaopiniowany.

Zarząd Spółki przypomina jednocześnie, że ostateczną decyzję co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GAMES OPERATORS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMES OPERATORS S.A.650 GRY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-703Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bukowińska 22B501
(ulica)(numer)
+48 782 344 221
(telefon)(fax)
contact@gameops.plhttp://www.gameops.pl/
(e-mail)(www)
5272755761363454286
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Bartłomiej GajewskiPrezes ZarząduBartłomiej Gajewski
2021-03-30Jakub AnaniczCzłonek ZarząduJakub Ananicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk