• Odbierz prezent
GAMES OPERATORS S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GAMES OPERATORS S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r. (2021-06-16 16:25)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia:2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
GAMES OPERATORS S.A.
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GAMES OPERATORS S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 16 czerwca 2021 roku wraz z informacją na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Jednocześnie Spółka informuje, że:

1) wobec faktu, iż głosy na ZWZ liczone były przy użyciu systemu komputerowego, ZWZ podjęło decyzję o odstąpieniu od podjęcia uchwał w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przewidzianych w punkcie 4 porządku obrad, tj. podjęło uchwałę w sprawie rezygnacji z tej Komisji;
2) ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad,
3) wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie ZWZ zostały podjęte;
4) do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Szczegółowa podstawa prawna:

- § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
GamesOps RB 22_2021 uchwały ZWZ - załącznik.pdfZałącznik - uchwały ZWZ
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GAMES OPERATORS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMES OPERATORS S.A.650 gry
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-703Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bukowińska 22B501
(ulica)(numer)
+48 782 344 221
(telefon)(fax)
contact@gameops.plhttp://www.gameops.pl/
(e-mail)(www)
5272755761363 454 286
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16Bartłomiej GajewskiPrezes ZarząduBartłomiej Gajewski
2021-06-16Jakub AnaniczCzłonek ZarząduJakub Ananicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk