• Odbierz prezent
GAMES OPERATORS S.A.: Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy (2021-06-16 16:11)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
GAMES OPERATORS S.A.
Temat
Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 16 czerwca 2021 roku podjęta została uchwała nr 7/2021 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, na podstawie której ZWZ przeznaczyło kwotę stanowiącą iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie (która na dzień ZWZ wynosiła 5 350 000 sztuk, jednak na dzień dywidendy może wzrosnąć maksymalnie do 5 422 700 sztuk) i kwoty 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze), tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję na wypłatę dywidendy.
Łączna kwota dywidendy na dzień ZWZ wynosiła zatem 1 819 000,00 zł, lecz w przypadku skutecznego objęcia akcji przez wszystkich uczestników programu motywacyjnego (przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2020 roku uchwałą nr 18/2020) zgodnie z jego zasadami może wzrosnąć maksymalnie do 1 843 718,00 zł.
ZWZ ustaliło dzień dywidendy na dzień 16 września 2021 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 7 października 2021 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
- § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GAMES OPERATORS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMES OPERATORS S.A.650 gry
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-703Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bukowińska 22B501
(ulica)(numer)
+48 782 344 221
(telefon)(fax)
contact@gameops.plhttp://www.gameops.pl/
(e-mail)(www)
5272755761363 454 286
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16Bartłomiej GajewskiPrezes ZarząduBartłomiej Gajewski
2021-06-16Jakub AnaniczCzłonek ZarząduJakub Ananicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk