• Odbierz prezent
GAMES OPERATORS S.A.: raport finansowy (2021-03-30 22:49)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2021-03-30
GAMES OPERATORS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMES OPERATORS S.A.650 GRY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-703Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bukowińska 22B501
(ulica)(numer)
+48 782 344 221
(telefon)(fax)
contact@gameops.plhttp://www.gameops.pl/
(e-mail)(www)
5272755761363454286
(NIP)(REGON)
4Audyt Sp. z o. o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 959 6 544 1 779 1 521
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 400 5 268 536 1 225
EBITDA*
2 763 5 468 617 1 271
Zysk (strata) brutto
2 365 5 271 529 1 225
Zysk (strata) netto
1 894 4 231 423 983
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 686 2 379 600 553
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
1 714 (2394) 383 (557)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
5 096 (250) 1 139 (58)
Przepływy pieniężne netto – razem
9 496 (266) 2 122 (62)
Aktywa / Pasywa razem
18 298 10 863 3 965 2 551
Aktywa trwałe677688147162
Aktywa obrotowe17 62010 1753 8182 389
Kapitał własny17 68210 6923 8322 511
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania61617013340
Zobowiązania długoterminowe173-38-
Zobowiązania krótkoterminowe4421709640
Liczba akcji5 277 198*5 000 0005 277 198*5 000 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR )0,360,850,080,20
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR )3,351,710,750,40

Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do

EUR ustalanych przez NBP:

Kurs na dzień 31.12.2020 4,6148

Kurs na dzień 31.12.2019 4,2585

Średni kurs za 2020 4,4742

Średni kurs za 2019 4,3018

*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Games_Operators_SF_2020_raport_roczny (1).xhtmlSprawozdanie finansowe 2020
Games_Operators_SF_2020_raport_roczny.xhtml.XAdESSprawozdanie finansowe 2020 podpis
Games_Operators_SF2020_sprawozdanie_z_dzialalnosci (1).xhtmlSprawozdanie zarządu z działalności
Games_Operators_SF2020_sprawozdanie_z_dzialalnosci (1).xhtml.XAdESSprawozdanie zarządu z działalności podpis
GamesOps_oswiadczenia_RN_par_70_ust_1_pkt_7_8.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej 1
GamesOps_oswiadczenie_RN_par_70_ust_1_pkt_14.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej 2
Games_Operators_BSF_2020_sprawozdanie_z_badania.xhtmlSprawozdanie z badania SF
Games_Operators_BSF_2020_sprawozdanie_z_badania.xhtml.xadesSprawozdanie z badania SF podpis
GamesOps_oswiadczenie_Zarzad_par_70_ust_1_pkt_6.xhtmlOświadczenie zarządu ws zgodności SF
GamesOps_oswiadczenie_Zarzad_par_70_ust_1_pkt_6.xhtml.XAdESOświadczenie zarządu ws zgodności SF podpis
GamesOps_oswiadczenie_Zarzad_par_70_ust_1_pkt_7.xhtmlOświadczenie zarządu ws wyboru firmy audytorskiej
GamesOps_oswiadczenie_Zarzad_par_70_ust_1_pkt_7.xhtml.XAdESOświadczenie zarządu ws wyboru firmy audytorskiej podpis
list_do_akcjonariuszy.xhtmlList przewodni
list_do_akcjonariuszy.xhtml.XAdESList przewodni podpis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Bartłomiej GajewskiPrezes ZarząduBartłomiej Gajewski
2021-03-30Jakub AnaniczCzłonek ZarząduJakub Ananicz


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Renata JędrzejczykGłówna KsięgowaRenata Jędrzejczyk


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk