• Odbierz prezent
GAMES OPERATORS S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej GAMES OPERATORS S.A. (2021-06-16 15:56)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia:2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
GAMES OPERATORS S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej GAMES OPERATORS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 czerwca 2021 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Kamilę Dulską-Maksarę.
Pani Kamila Dulska-Maksara jest Członkiem Rady Nadzorczej Artificer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 769663), przedmiot działalności której jest zbliżony do przedmiotu działalności Spółki. Poza powyższą funkcją Kamila Dulska-Maksara nie wykonuje konkurencyjnej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani też nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje życiorys powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki zawierający opis posiadanego przez niego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Szczegółowa podstawa prawna:
- § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
Życiorys KAMILA DULSKA - MAKSARA.pdfŻyciorys Kamila Dulska-Maksara
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GAMES OPERATORS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMES OPERATORS S.A.650 gry
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-703Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bukowińska 22B501
(ulica)(numer)
+48 782 344 221
(telefon)(fax)
contact@gameops.plhttp://www.gameops.pl/
(e-mail)(www)
5272755761363 454 286
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16Bartłomiej GajewskiPrezes ZarząduBartłomiej Gajewski
2021-06-16Jakub AnaniczCzłonek ZarząduJakub Ananicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk