• Odbierz prezent
G-ENERGY S.A.: Zawarcie Umowy Ramowej podwykonawczej ze Spółką powiązaną. (2021-06-16 21:06)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie Umowy Ramowej podwykonawczej ze Spółką powiązaną.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent, G-Energy) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę Ramową podwykonawczą pomiędzy Emitentem a ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Politerm) dotyczącą zadania: Kompleksowe wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gaz. (z wyłączeniem umów poniżej 10 nm3/h od istniejących gaz.) na terenie działania OZG w Krakowie Gazownia w TARNOWIE- obszar XV., o której spodziewanym podpisaniu G-Energy informowała rb. ESPI 9/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku.
Realizacja Zadań polega w szczególności na kompleksowym wykonaniu prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gaz. (z wyłączeniem umów poniżej 10 nm3/h od istniejących gaz.) na terenie działania na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, obszar XV – Gazownia TARNÓW, na wykonaniu Projektu i realizacji Robót (wykonanie robót budowlano-montażowych Przyłącza, odtworzenie i odbudowa nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną) oraz obsługa geodezyjna budowy i inwentaryzacja powykonawcza. Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 18 miesięcy od dnia jej podpisania.
Strony zobowiązały się współdziałać przy realizacji Umowy w zakresie umożliwiającym efektywne wykonanie zobowiązań każdej ze Stron. Politerm i G-Energy oświadczyły, że będą współpracować na zasadzie wyłączności, co nie wyklucza zlecanie niektórych zadań podmiotom zewnętrznym przez Emitenta.
Wynagrodzenie należne G-Energy od Politerm z tytułu realizacji przez G-Energy Zakresu Robót wyniesie 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych) netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 1 380 000 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) tj. 7 380 000 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto. W razie zmiany stawki podatku VAT w przepisach podatkowych, dokonanej po zawarciu Umowy i mającej do niej zastosowanie, wynagrodzenie to ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu albo pomniejszeniu o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT będzie miała zastosowanie do niezafakturowanej części wynagrodzenia.
Kwota ta może zostać powiększona w przypadku wykonania kolejnych zadań nie objętych zakresem niniejszej Umowy.
Politerm przewiduje możliwość udzielenia Emitentowi zaliczki na poczet wykonania Przedmiotu Umowy.
Politerm jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych w szczególności z tytułu opóźnienia w oddaniu Przedmiotu Umowy w terminie, chyba że Podwykonawca nie ponosi winy za nieoddanie Przedmiotu Umowy w terminie – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty, z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty, w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Emitenta (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto.
W przypadku wystąpienia, potwierdzonych przez Inwestora, okoliczności związanych z warunkami atmosferycznymi lub siła wyższą definiowaną w szczególności poprzez w szczególności Koronawirusa COVID-19 oraz zagrożenie pożarowe, których wystąpienie uniemożliwiłoby GENERGY wykonanie Zadania, dopuszczalne będzie zawarcie, na wniosek Emitenta, aneksu zmieniającego termin wykonania Przedmiotu Umowy.
Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Conclusion of a Subcontracting Framework Agreement with a related company.  
The Management Board of G-Energy S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter: the Issuer, G-Energy) announces to the public that today it has received a signed Framework Subcontract between the Issuer and ZPB Politerm private Limited company with headquarters in Katowice (Politerm) regarding the task: Comprehensive performance of works related to the construction of connections for new customers along with the expansion of gas. (excluding contracts below 10 nm3 / h for existing gas.) in the area of OZG's operations in Kraków Gasworks in Tarnów - area XV., about which G-Energy informed about the expected signing. ESPI 9/2021 of April 1, 2021.The implementation of the Tasks consists, in particular, in the comprehensive performance of works related to the construction of connections for new customers along with the expansion of gas. (excluding contracts below 10 nm3 / h from the existing gas) within the area of ​​operation within the territory of Polska Spółka Gazownictwa private Limited company.Branch Zakład Gazowniczy in Kraków, area XV - Gasworks TARNÓW, on the execution of the Design and execution of the Works (execution of construction and assembly works, Connections, reconstruction and reconstruction of the pavement, execution of security measures in connection with the collision with underground infrastructure) and construction surveying services and as-built inventory. The framework agreement concluded between the parties will be valid for a period of 18 months from the date of its signing.
The parties undertook to cooperate in the implementation of the Agreement to the extent enabling the effective performance of the obligations of each of the Parties. Politerm and G-Energy have announced that they will cooperate on an exclusive basis, which does not preclude the Issuer from outsourcing certain tasks to external entities.
The remuneration due to G-Energy from Politerm for the implementation of the Scope of Works by G-Energy will amount to PLN 6,000,000 (say: six million zlotys) net. This amount will be increased by the due tax on goods and services (VAT) in the amount of PLN 1,380,000 (in words: one million three hundred eighty thousand zlotys), this is PLN 7 380 000 (in words: seven million three hundred eighty thousand zlotys) gross. In the event of a change in the VAT rate in the tax regulations, made after the conclusion of the Agreement and applicable to it, the remuneration will be increased or decreased by the amount resulting from the change in the VAT rate. The change in the VAT rate will apply to the non-invoiced part of the salary.
This amount may be increased in the event of the performance of further tasks not falling within the scope of this Agreement.
Politerm provides for the possibility of granting the Issuer an advance payment for the performance of the Subject of the Agreement.
Politerm is entitled to demand the payment of contractual penalties, in particular for delay in delivering the Subject of the Agreement on time, unless the Subcontractor is not responsible for not returning the Subject of the Agreement on time - in the amount of 0.2% of the net remuneration for each day of delay, however not more than 20% of this amount due to delay in the delivery of the Agreement performance schedule, unless the Contractor is not responsible for failure to perform this obligation on time - in the amount of 0.1% of the net remuneration for each day of delay, but not more than 15% of this amount , in the event of withdrawal from the Agreement by the Ordering Party for reasons attributable to the Issuer (regardless of the legal basis) - in the amount of 10% of the net remuneration.
In the event of the occurrence, confirmed by the Investor, of circumstances related to weather conditions or force majeure defined in particular by the Coronavirus COVID-19 and fire hazard, the occurrence of which would prevent GENERGY from performing the Task, it will be permissible to conclude, at the request of the Issuer, an annex changing the date of completion of the Object Contracts.
The remaining conditions for the performance of the Agreement do not differ from those commonly used in this type of agreement.
Legal basis:
Art. 17 sec. 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6 / EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2003 / 124 / EC, 2003/125 / EC and 2004/72 / EC (also known as MAR).

G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
G-ENERGY S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-478Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Ujazdowskie18 lok 10
(ulica)(numer)
22 247 84 5322 256 28 68
(telefon)(fax)
biuro@genergy.plwww.genergy.pl
(e-mail)(www)
774 31 93 164142684184
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16Grzegorz CeteraPrezes ZarząduGrzegorz Cetera

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk