• Odbierz prezent
G-ENERGY S.A.: Zawarcie Aneksu zwiększającego wynagrodzenie do Umowy Ramowej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie przez spółkę współzależną (2021-04-01 20:25)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie Aneksu zwiększającego wynagrodzenie do Umowy Ramowej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie przez spółkę współzależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (GENERGY, Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Politerm) informację w sprawie zawarcia aneksu do Umowy Ramowej dla zadania: Kompleksowe wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gaz. (z wyłączeniem umów poniżej 10 nm3/h od istniejących gaz.) na terenie działania OZG w Krakowie Gazownia w TARNOWIE- obszar XV podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 25/2020 w dniu 12 czerwca 2020 roku.
Umowa ramowa została zawarta pomiędzy stronami i obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania lub do chwili osiągnięcia maksymalnej kwoty wynagrodzenia, jednak ze względu na szybkie wyczerpanie kwot przewidzianych w Umowie na przyłączanie nowych odbiorców celem zapewnienia ciągłości realizowanych zadań, konieczne stało się zwiększenie maksymalnej wartości wynagrodzenia należnego Politerm na podstawie Umowy. Po przeprowadzonych negocjacjach ustalono, że łączne wynagrodzenie zostanie powiększone o 50% wartości pierwotnej Umowy. Oznacza to , że Politerm otrzyma łączne wynagrodzenie nieprzekraczające 11 550 000 zł (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT).
Obecnie Politerm i GENERGY rozpoczęły negocjacje w sprawie aneksu do zawartej umowy podwykonawczej, w której Emitent występuje jako podwykonawca w części zadania, o podpisaniu której Emitent informował rb. 19/2020 z dnia 13 maja 2020 roku. Wartość zwiększenia zakresu prac i kwoty do Umowy podwykonawczej na dzień niniejszego raportu nie została określona.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Conclusion of an Annex increasing the remuneration to the Framework Agreement with Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. with its seat in Tarnów, Branch Zakład Gazowniczy in Kraków by a jointly controlled company.
Management Board of G-Energy S.A. with its seat in Warsaw (GENERGY, Issuer) announces that today the Issuer has received from its subsidiary ZPB Politerm Sp. z o.o. with its seat in Katowice (Politerm), information on the conclusion of an annex to the Framework Agreement for the task: Comprehensive performance of works related to the construction of connections for new customers along with the expansion of gas. (excluding contracts below 10 nm3 / h from the existing gas.) in the area of OZG's operations in Krakow Gasworks in TARNÓW - area XV, the signing of which was announced by GENERGY in the current report ESPI 25/2020 on June 12, 2020.
The framework agreement was concluded between the parties and is valid for a period of 24 months from the date of its signing or until the maximum amount of remuneration is reached, but due to the rapid exhaustion of the amounts provided for in the Agreement for connecting new customers in order to ensure the continuity of the tasks performed, it became necessary to increase the maximum value remuneration due to Politerm under the Agreement. After the negotiations, it was agreed that the total remuneration will be increased by 50% of the value of the original Agreement. This means that Politerm will receive a total remuneration not exceeding PLN 11,550,000 (eleven million five hundred and fifty thousand zlotys). This amount will be increased by the due tax on goods and services (VAT).
Currently, Politerm and GENERGY have started negotiations on an annex to the subcontracting agreement, in which the Issuer acts as a subcontractor in part of the task, the signature of which the Issuer informed about 19/2020 of May 13, 2020. The value of the increase in the scope of works and the amount to the Subcontracting Agreement as at the date of this report has not been specified.
Legal basis:
Article 17 para. 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (Regulation on market abuse) and repealing Directive 2003/6 / EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2003 / 124 / EC, 2003/125 / EC and 2004/72 / EC (also called MAR).

G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
G-ENERGY S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00478Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Ujazdowskie 18 lok 10
(ulica)(numer)
22 247 84 5322 256 28 68
(telefon)(fax)
biuro@genergy.plwww.genergy.pl
(e-mail)(www)
774 31 93 164142684184
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Grzegorz CeteraPrezes ZarząduGrzegorz Cetera

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk