Advertisement
  • Odbierz prezent
G-ENERGY S.A.: Podpisanie Umowy o Współpracy z  Solar -Energy S.A. (2021-04-10 23:35)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-04-10
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Podpisanie Umowy o Współpracy z Solar -Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent, G-Energy) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym podpisał Umowę o współpracy z Solar - Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Solar - Energy).
Solar - Energy S.A. jest jedną z pionierskich firm fotowoltaicznych w Polsce, która rozpoczęła produkcję innowacyjnych modułów fotowoltaicznych z cienkich ogniw krzemowych o wysokiej sprawności. Solar- Energy S.A. jest następcą prawnym Solar Energy Sp. z o.o. założonej w sierpniu 2009 roku, a przekształcenie w Spółkę Akcyjną nastąpiło w maju 2011 roku. W 2012 roku Spółka uruchomiła nowoczesną zautomatyzowaną linię produkcyjną szwajcarskiego producenta MAG Switzerland AG. Moduły fotowoltaiczne PV Solar-Energy posiadają moc od 340Wp do 400Wp. Podstawowymi materiałami do produkcji modułów fotowoltaicznych są: krzemowe ogniwa fotowoltaiczne, folia EVA wykorzystywana do spajania ogniw krzemowych ze szkłem, z wykorzystaniem zjawiska wiązania molekularnego uzyskiwanego w wysokiej temperaturze oraz ramy aluminiowe. Materiały dostarczane są bezpośrednio przez producentów - światowych liderów branżowych, których produkty charakteryzują się wysoką jakością i sprawnością energetyczną. Moduły PV wytwarzane przez firmę są porównywalne jakościowo do produktów czołowych producentów paneli fotowoltaicznych, przy czym są istotnie konkurencyjne cenowo oraz pozwala na wytwarzanie modułów PV dorównujących lub przewyższających przyjęte standardy branżowe.
W Umowie Emitent oraz Solar-Energy wyraziły wolę współpracy w celu wspólnego projektowania oraz budowy farm fotowoltaicznych, w segmencie niezależnych elektrowni słonecznych. Partnerzy zobowiązali się do wspólnej realizacji projektów, które będą polegały m.in. na znalezieniu lokalizacji, projektowaniu, budowie i uruchomieniu farm fotowoltaicznych.
Emitent oraz Solar-Energy zamierzają także realizować projekty farm fotowotaicznych w ramach spółek celowych w tym spółek przeznaczonych do dalszej odsprzedaży lub w ramach nadzoru inwestorskiego.Strony Umowy zamierzaja rozpocząć pierwszy wspólny projekt w bieżacym kwartale.
Strony zobowiązały się do zachowania wzajemnej lojalności i powstrzymywania się od działań, które mogłoby utrudniać osiągnięcie celu niniejszej Umowy oraz zobowiązały się do zachowania poufności.
Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. Zarząd G-Energy S.A. uznał tę umowę za istotną, gdyż rozpoczyna współpracę z podmiotem o silnej i rozpoznawalnej marce na rynku krajowym.
Na koniec 2020 roku moc zainstalowanej fotowoltaiki wzrosła o 259%, osiągając poziom 3,96 GWp. W zależności od prognoz, w 2021 roku zainstalowana moc fotowoltaiki ma osiągnąć od 5,5 GW do nawet 7 GW.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Signing a Cooperation Agreement with Solar -Energy S.A.

Management Board of G-Energy S.A. with its seat in Warsaw (hereinafter: the Issuer, G-Energy) announces to the public that today it signed a cooperation agreement with Solar - Energy S.A. based in Warsaw (hereinafter: Solar - Energy).
Solar - Energy S.A. is one of the pioneering photovoltaic companies in Poland, which started the production of innovative photovoltaic modules from thin silicon cells with high efficiency. Solar- Energy S.A. is the legal successor of Solar Energy Sp. z o.o. established in August 2009, and the transformation into a joint stock company took place in May 2011. In 2012, the Company launched a modern automated production line of the Swiss manufacturer MAG Switzerland AG. Solar-Energy PV modules have a power from 340Wp to 400Wp. The basic materials for the production of photovoltaic modules are: silicon photovoltaic cells, EVA film used to bond silicon cells to glass using the phenomenon of molecular bonding obtained at high temperature, and aluminum frames. The materials are delivered directly by manufacturers - world industry leaders, whose products are characterized by high quality and energy efficiency. The PV modules manufactured by the company are comparable in quality to the products of leading manufacturers of photovoltaic panels, and are significantly competitively priced and allow the production of PV modules that meet or exceed accepted industry standards.
In the Agreement, the Issuer and Solar-Energy expressed their will to cooperate in order to jointly design and build photovoltaic farms in the segment of independent solar power plants. The partners undertook to jointly implement projects that will include, inter alia, on finding a location, designing, building and commissioning photovoltaic farms.
The Issuer and Solar-Energy also intend to implement farm projects as part of special purpose vehicles, including companies intended for resale or as part of investor's supervision.
The parties to the Agreement intend to start the first joint project in the current quarter.
The Parties undertook to maintain mutual loyalty and to refrain from any activities that could hinder the achievement of the purpose of this Agreement, and undertook to maintain confidentiality.
The remaining terms of the Agreement performance do not differ from those commonly used in this type of contract. Management Board of G-Energy S.A. considered this contract as important because it starts cooperation with an entity with a strong and recognizable brand on the domestic market.
At the end of 2020, the installed photovoltaic capacity increased by 259%, reaching the level of 3.96 GWp. Depending on forecasts, in 2021 the installed photovoltaic capacity is to reach from 5.5 GW to even 7 GW.
Legal basis:

Art. 17 sec. 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6 / EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2003 / 124 / EC, 2003/125 / EC and 2004/72 / EC (also known as MAR).
G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
G-ENERGY S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-478Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al Ujazdowskie18 lok 10
(ulica)(numer)
22 247 84 53
(telefon)(fax)
biuro@genergy.plwww.genergy.pl
(e-mail)(www)
774 31 93 164142684184
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-10Grzegorz CeteraPrezes ZarząduGrzegorz Cetera

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk