• Odbierz prezent
G-ENERGY S.A.: Nabycie akcji własnych (2021-04-01 19:53)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" "Spółka"), zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2012/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady u (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 74) oraz art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 12/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO BP S.A. zleceń maklerskich na rynku NewConnect Emitent dokonał kolejnego skupu akcji własnych.
- w dniu 23 marca 2021 roku nabył 20 000 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,5935 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 11.830,52 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,0206 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,0206 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 24 marca 2021 roku nabył 5000 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,5760 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2880,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00515 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00515 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
- w dniu 30 marca 2021 roku nabył 5000 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,5620 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2810,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00515 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00515 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 31 marca 2021 roku nabył 5000 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,5640 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2820,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00515 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00515 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 1 kwietnia 2021 roku nabył 10000 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,5660 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 5660,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,0103 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,0103 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 75.000 akcji, które stanowią 0,0773 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0773 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Podstawa prawna raportu:
art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Purchase of own Shares
The Management Board of G-Energy S.A. with its seat in Warsaw ("Issuer" "Company"), pursuant to Art. 21 sec. 1 of Directive 2012/30 / EU of the European Parliament and of the Council (OJ L 315, 14.11.2012, p. 74) and Art. 362 § 1 point 2 and 8 of the Commercial Companies Code hereby announces that as part of the share buyback program, pursuant to Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting of the Company under the name G-Energy Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw of December 29, 2020 the year, about which the Issuer informed in the current report EBI No.12/2020 of December 29, 2020, authorizing the Management Board of the Company to purchase the Company's own shares, as a result of the submissions made via Dom Maklerski PKO BP SA brokerage orders on the NewConnect market purchased its own shares.
-on March 23, 2021, it purchased 20,000 own shares of the Issuer at an
average price of PLN 0.5935 per share. The total value of purchased
shares is PLN 11,830.52. The purchased shares represent 0.0206% of the
Issuer's share capital and 0.0206 % of votes at the Issuer's General
Meeting
-on March 24, 2021, it purchased 5,000 of the Issuer's own shares at an
average price of PLN 0.5760 per share. The total value of the purchased
shares is PLN 2,880.00. The purchased shares represent 0.00515% of the
Issuer's share capital and 0.00515% of votes at the Issuer's General
Meeting.

-on March 30, 2021, it purchased 5,000 of the Issuer's own shares at an
average price of PLN 0.5620 per share. The total value of the purchased
shares is PLN 2,810.00. The purchased shares represent 0.00515% of the
Issuer's share capital and 0.00515% of votes at the Issuer's General
Meeting.

-on March 31, 2021, it purchased 5,000 of the Issuer's own shares at an
average price of PLN 0.5640 per share. The total value of the purchased
shares is PLN 2,820.00. The purchased shares represent 0.00515% of the
Issuer's share capital and 0.00515% of votes at the Issuer's General
Meeting.

-on April 1, 2021, it purchased 10,000 of the Issuer's own shares at an
average price of PLN 0.5660 per share. The total value of the purchased
shares is PLN 5,660.00. The purchased shares represent 0.0103% of the
Issuer's share capital and 0.0103 % of votes at the Issuer's General
Meeting.

The total number of own shares owned by the Issuer, taking into account the above transactions, is 75,000 shares, which constitute 0.0309% of the share capital of the Company and 0.0309% of votes at the General Meeting of the Issuer.
Report legal basis:
art. 2 clause 3 of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 2 973 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards concerning the conditions applicable to buy-back programs and stabilization measures in . with art. 5 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of April 16, 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6 / EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2003 / 124 / EC, 2003/125 / EC and 2004/72 / EC

G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
G-ENERGY S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00478Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Ujazdowskie 18 lok 10
(ulica)(numer)
22 247 84 5322 256 28 68
(telefon)(fax)
biuro@genergy.plwww.genergy.pl
(e-mail)(www)
774 31 93 164142684184
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Grzegorz CeteraPrezes ZarząduGrzegorz Cetera

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk