• Odbierz prezent
Fundusz hedgingowy a hedging
Z artykułu dowiesz się:

- Czym różni się hedging od działalności funduszy hedgingowych

- W jakie aktywa inwestują fundusze hedgingowe

- Jak inwestować w fundusze wysokiego ryzyka w Polsce

Zagłębiając się w różnorodne pojęcia związane z rynkami finansowymi musimy bardzo uważać na to jak interpretujemy różne terminy. Wynika to z faktu, że intuicja bardzo często może prowadzić do złych wniosków, tak jak w przypadku pary pojęć „fundusz hedgingowy” oraz „hedging”. Jak się okaże po lekturze poniższego artykułu, dobrym podsumowaniem tych terminów jest sparafrazowany zwrot znany nam z wielu różnych programów telewizyjnych – „zbieżność pojęć przypadkowa”.

 

Pierwsza i zarazem najbardziej istotna różnica między samym hedgingiem a funduszami hedgingowymi tkwi w pojmowaniu nazwy. Zaglądając bowiem do słownika angielsko-polskiego i widząc, że czasownik hedge znaczy „zabezpieczać”, możemy odnieść wrażenie, że fundusz hedgingowy to rozwiązanie, które zwiększa bezpieczeństwo naszych środków pieniężnych. W rzeczywistości jednak jest to metoda wyróżniająca się bardzo wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Wynika to z tego, że tego typu fundusze nie są w praktyce ograniczone żadnymi regulacjami i mogą inwestować w aktywa niedostępne dla zwykłych funduszy inwestycyjnych. Wśród przyczyn braku ograniczeń dla działalności tych funduszy należy wymienić przede wszystkim funkcjonowanie jako osobne spółki prawa handlowego oraz rejestracja w krajach będących „rajami podatkowymi”. To z kolei otwiera przed nimi szerokie spektrum możliwości takie jak:

  • „krótka sprzedaż” (a więc sprzedaż papierów niebędących własnością sprzedającego),
  • nieograniczony handel instrumentami pochodnymi,
  • stosowanie dźwigni finansowej, arbitrażu i HFT (ang. High Frequency Trading).

Należy jednak pamiętać, że nie każdy jest w stanie skorzystać z usług tego typu funduszu, co ma związek z często występującym obowiązkiem posiadania stosownego kapitału, np. rzędu 1 mln dolarów. Z drugiej strony warto mieć na uwadze fakt tego, że często udziałowcami wyżej wspomnianych funduszy są osoby nim zarządzające, stąd interesy udziałowców funduszy oraz właścicieli są ze sobą zbieżne.

 

W związku z tym, że funkcjonowanie funduszy hedgingowych jest obarczone bardzo dużym ryzykiem, zdarzają się przypadki zarówno bardzo dużych sukcesów, jak i wielkich strat. Przykładem jednych z najbardziej zyskownych funduszy jest Bridgewater Associates, zbudowany przez Raya Dalio, znanego jako „Steve Jobs świata inwestycji”. Jego fundusz w 2011 roku zarobił prawie 14 mld dolarów, przebijając tym samym wyniki George’a Sorosa oraz Johna Paulsona. Z drugiej strony, zdaniem portalu Narodowego Banku Polskiego, w roku 2008 straty wszystkich funduszy hedgingowych na świecie sięgnęły około 350 mld dolarów, przy czym na samą Amerykę przypadło ponad połowa tej wielkości.

Będąc inwestorem warto pamiętać o dywersyfikacji portfela, a więc posiadaniu różnych, najlepiej przeciwnie skorelowanych ze sobą aktywów. Podejmujący racjonalne decyzje przedsiębiorca nie powinien zatem ograniczać składu posiadanego portfela jedynie do samych funduszy hedgingowych, dla których jako górną granicę udziału w całości składu rekomenduje się 15%. Co ciekawe, sytuacja na rynku tych funduszy jest często przeciwieństwem tej mającej miejsce na rynku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, a zatem podczas gdy wyceny funduszy hedgingowych dynamicznie wzrastały, ceny tradycyjnych funduszy z reguły znacznie malały.

 

W przypadku naszego kraju oraz dostępności funduszy hedgingowych warto mieć na uwadze fakt tego, że w związku z istniejącymi regulacjami prawnymi tego typu fundusze tak naprawdę w Polsce nie istnieją. Rozwiązaniem zbliżonym do niego są tzw. fundusze alternatywne, które oferują następujące towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

  • Investors,
  • Opera,
  • Superfund.

Poniżej można się zapoznać z przykładową kartą funduszu Superfund SFIO Red.

Kliknij, aby wyświetlić kartę funduszu

 

Pierwszy istotny wniosek może wynikać z analizy tabeli przedstawiającej miesięczne stopy zwrotu począwszy od grudnia 2005 roku. Zaglądając do zamieszczonego podsumowania można ustalić wartość maksymalną, która wyniosła 21,68% i miała miejsce w październiku 2008 roku. Z drugiej strony, już w kolejnym miesiącu wynik wyniósł zaledwie 1,48%. Innym ciekawym przykładem pokazującym ryzykowność tego typu funduszy jest porównanie wyników z czerwca i lipca 2015 r., kiedy to odnotowano wzrost z poziomu -9,16% do poziomu 4,44%. Warto również dodać, że w powyższej tabeli na samym końcu pogrubieniem wyróżniono roczne stopy zwrotu obliczone wg wzoru:

FXMAG forex fundusz hedgingowy a hedging hedging fundusz hedgingowy ryzyko inwestycyjne 1

Gdzie rI do rXII to miesięczne stopy zwrotu z powyższego funduszu, co oznacza, że obliczenia końcowe np. dla roku 2008 kształtowałyby się następująco:

FXMAG forex fundusz hedgingowy a hedging hedging fundusz hedgingowy ryzyko inwestycyjne 2

 

Inne ciekawe pozycje na które warto zwrócić uwagę w powyższym podsumowaniu to:

  • Roczne i miesięczne odchylenie standardowe świadczące o bardzo dużej ryzykowności inwestycji,
  • % miesięcy pozytywnych, wskazujący na to jak często wynik funduszu był większy od zera,
  • Minimalna pierwsza wartość wpłaty do SFIO będąca dowodem tego, że jedną z barier wejścia do tego funduszu jest posiadany kapitał.

Jak zatem można zauważyć, inwestowaniu w fundusze hedgingowe towarzyszy bardzo duże ryzyko. A zatem lokowaniu w nich naszego kapitału bardzo daleko do „klasycznego” hedgingu, który służy zmniejszeniu ryzyka oraz potencjalnych strat wynikłych z niekorzystnych dla nas zmian rynkowych. Niemniej jednak inwestując w nie otrzymujemy również szansę partycypowania w bardzo wysokich zyskach, które niekiedy w skali miesiąca mogą sięgać nawet powyżej 20%.


Marek Pytka

Absolwent studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego szerokie zainteresowania obejmują m.in. analizę fundamentalną oraz rozkładanie na czynniki pierwsze wpływu zjawisk gospodarczych na sytuację na rynkach finansowych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk