• Odbierz prezent
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ: raport finansowy (2021-08-03 16:56)
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za2kwartał2021rokuobejmujący okresod2021-04-01do2021-06-30
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
Data przekazania:2021-08-03
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZNoble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-843WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
RONDO DASZYŃSKIEGO2C
(ulica)( numer)
(22) 427-46-46(22) 276-25-85biuro@noblefunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1080020576364871603www.nobletfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis

Wstęp_II kw 2021.pdf


KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUROPrzychody z lokat1 674368

Koszty funduszu netto493108

Przychody z lokat netto1 181260

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat9220

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat358

Wynik z operacji1 308288

Zobowiązania22951

Aktywa75 26816 649

Aktywa netto75 03916 599

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych700 000700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny107,2023,71

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny1,870,41

BILANS2kwartał1kwartał2020rok2kwartał

2021roku2021roku2020roku

Aktywa75 26873 93173 17571 735

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty17 40616 5808 35611 736

Należności00360

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0012 0694 988

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:4 0564 2322 6672 619

dłużne papiery wartościowe4 0564 2322 6672 619

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:53 80653 11950 04752 392

dłużne papiery wartościowe53 80653 11950 04752 316

Nieruchomości0000

Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania229200228209
Aktywa netto (I-II)75 03973 73172 94771 526

Kapitał funduszu71 63271 63271 63271 632

Kapitał wpłacony71 63271 63271 63271 632

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)0000

Dochody zatrzymane3 7242 4511 960-246

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto5 4714 2903 6722 300

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-1 747-1 839-1 712-2 546

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-317-352-645140

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)75 03973 73172 94771 526
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych700 000700 000700 000700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,20105,33104,21102,18
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych700 000Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny107,20


Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria 1 100 000 Seria 6 600 000


Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria 1 107,20
Seria 6 107,20
Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-04-0122020-04-012

20212020

do 2021-06-302021-01-012020-06-302020-01-01

2021-06-302020-06-30

Przychody z lokat1 6742 8061 5112 750

Dywidendy i inne udziały w zyskach0000

Przychody odsetkowe1 6742 7811 4602 661

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000

Dodatnie saldo różnic kursowych020025

Pozostałe055164
Koszty funduszu4931 007470913

Wynagrodzenie dla towarzystwa370731357706

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Opłaty dla depozytariusza22452547

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu671093050

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne02800

Usługi w zakresie rachunkowości17341732

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Usługi prawne0272647

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000

Koszty odsetkowe0000

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000

Ujemne saldo różnic kursowych0000

Pozostałe17331531
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000

Koszty funduszu netto (II-III)4931 007470913

Przychody z lokat netto (I-IV)1 1811 7991 0411 837

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)127293112-136

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:92-35-404-374

z tytułu różnic kursowych000-52

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:35328516238

z tytułu różnic kursowych-95-100-127284

Wynik z operacji1 3082 0921 1531 701
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,872,991,652,43

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny1,872,991,652,43Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-04-0122020-04-012

20212020

do 2021-06-302021-01-012020-06-302020-01-01

2021-06-302020-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego73 73172 94770 37370 686

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:1 3082 0921 1531 701

przychody z lokat netto1 1811 7991 0411 837

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat92-35-404-374

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat35328516238

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji1 3082 0921 1531 701

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)000861

z przychodów z lokat netto000861

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000

z przychodów ze zbycia lokat0000

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:0000

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0000

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym1 3082 0921 153840

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego75 03975 03971 52671 526

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym74 10273 68170 96770 987

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:


Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000

saldo zmian0000

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych700 000700 000700 000700 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000

saldo zmian700 000700 000700 000700 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych700 000700 000700 000700 000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:


wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego105,33104,21100,53100,98

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego107,20107,20102,18102,18

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1,782,871,641,19

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym105,58104,46100,67100,67

data wyceny2021-04-202021-01-202020-04-202020-04-20

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym107,20107,20102,18102,18

data wyceny2021-06-302021-06-302020-06-302020-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym107,20107,20102,18102,18

data wyceny2021-06-302021-06-302020-06-302020-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny107,20107,20102,18102,18

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,672,762,662,59

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,002,002,022,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,120,120,140,13

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,360,300,170,14

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,090,090,100,09

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-04-0122020-04-012

2 0212 020

do 2021-06-302021-01-012020-06-302020-01-01

2021-06-302020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej8269 0495 8451 165

Wpływy27 19261 918199 570324 865

Z tytułu posiadanych lokat8351 8527941 395

Z tytułu zbycia składników lokat26 05659 570198 610323 291

Pozostałe301496166179
Wydatki26 36652 869193 725323 700

Z tytułu posiadanych lokat0000

Z tytułu nabycia składników lokat25 90051 864193 271322 800

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa351726349706

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Z tytułu opłat dla depozytariusza47552643

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu35592749

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych02800

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości17281732

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Z tytułu usług prawnych00628

Z tytułu posiadania nieruchomości0000

Pozostałe161092942
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej00-848-1 555

Wpływy001313

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000

Z tytułu zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe001313
Wydatki008611 568

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0000

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu wyemitowanych obligacji0000

Z tytułu wypłaty przychodów008611 568

Z tytułu udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych01-1-1

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)8269 0504 996-391

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego16 5808 3566 74012 127

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)17 40617 40611 73611 736

INFORMACJA DODATKOWA


PlikOpis

Informacja dodatkowa_II kw 2021.pdfSKŁADNIKI LOKAT

2 kwartał1 kwartał2020 rok2 kwartał

2021 roku2021 roku2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje000,00000,00000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe58 69557 86276,8757 94157 35177,5753 58152 71472,0455 73454 93576,58

Instrumenty pochodne000,00000,00000,000760,11

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


19 84919 67017 62623,42

Obligacje


19 84919 67017 62623,42

FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH, EMISJA Z DNIA 05/25/2018 (SE0011167972)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuDEUTSCHE BORSE TRADEGATEFERRATUM CAPITAL GERMANY GMBHNIEMCY 2022-05-255,5000 (ZMIENNY)4 520,80501402270,30

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., SERIA F (PLZPMHK00044)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.POLSKA 2019-06-240,0000 (ZMIENNY)1 000,001 00084000,00

ELSEN S.A., SERIA CNienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYELSEN S.A.POLSKA 2019-07-310,0000 (STALY)1 000,0010 00010 0008 55911,37

APM LOKALE SP Z.O.O., SERIA ANienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYAPM LOKALE SP Z.O.O.POLSKA 2021-12-047,0100 (ZMIENNY)1 000,001 7291 7291 7382,31

ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA INienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYACTIV INVESTMENT SP. Z O.O.POLSKA 2021-05-310,0000 (ZMIENNY)1 000,006676686660,89

PD INWESTYCJE 1 S.A., SERIA H (PLO283200015)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYPD INWESTYCJE 1 S.A.POLSKA 2022-02-287,4000 (ZMIENNY)1 000,002 0652 0242 1052,80

MEDIRATY SP. Z O.O., SERIA K (PLO252600070)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYMEDIRATY SP. Z O.O.POLSKA 2022-03-239,2100 (ZMIENNY)1 000,001 1661 1571 1621,54

AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 008 (PLO267600032)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYAIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPOLSKA 2022-01-318,0100 (ZMIENNY)1 000,001 7721 7541 7902,38

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., SERIA B (PLO221400016)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYBIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.POLSKA 2022-01-188,0000 (STALY)1 000,001 4001 3581 3791,83

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


40 97739 02540 23653,45

Obligacje


40 97739 02540 23653,45

ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTUROBYG S.A.POLSKA 2023-03-292,9500 (ZMIENNY)1 000,002 4002 3932 4403,24

KREDYT INKASO S.A., SERIA F1 (PLKRINK00253)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTUKREDYT INKASO S.A.POLSKA 2023-04-265,1400 (ZMIENNY)850,001 8251 0981 3891,85

KANCELARIA MEDIUS S.A., SERIA PNienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYKANCELARIA MEDIUS S.A.POLSKA 2023-05-208,0000 (STALY)4 520,802451 0569951,32

VIPPO SP. Z O.O., SERIA ANienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYVIPPO SP. Z O.O.POLSKA 2022-12-313,2100 (ZMIENNY)1 000,005355194740,63

TRYBOŃ PPI S.A., SERIA B (PLO241200016)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYTRYBOŃ PPI S.A.POLSKA 2022-07-318,4500 (ZMIENNY)685,002 0001 3201 4031,86

MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYMODERNA HOLDING SP. Z O.O.POLSKA 2024-03-2012,5000 (STALY)1 000,002 1502 0852 2202,95

PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., SERIA A (PLO260700011)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYPLATAN INVEST 2 SP. z O.O.POLSKA 2022-11-2512,5000 (STALY)1 000,002 0001 9802 1352,84

APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYAPARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O.POLSKA 2022-12-1511,7000 (STALY)1 000,002 0622 0002 0392,71

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., SERIA P (PLO215800015)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYEVEREST CAPITAL SP. Z O.O.POLSKA 2023-02-135,7500 (ZMIENNY)1 000,002 0001 9602 0202,68

DL INVEST GROUP PM S.A., E (PLO276500025)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYDL INVEST GROUP PM S.A.POLSKA 2023-02-208,0000 (STALY)2 328,214939821 1291,50

AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 010 (PLO267600057)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYAIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPOLSKA 2024-11-1516,0000 (STALY)1 000,007287287420,99

SEA INVEST SP. Z O.O., SERIA A (PLO340500019)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYSEA INVEST SP. Z O.O.POLSKA 2024-08-1111,2000 (STALY)749,001 4001 0351 0791,43

NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., SERIA G (PLO180600010)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYNICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.POLSKA 2024-08-199,9000 (STALY)1 000,001 4001 3511 4031,86

MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA E (PLO261700036)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYMA INVESTMENT SP. Z O.O.POLSKA 2024-03-1810,0000 (STALY)1 000,001 4001 3861 4251,89

ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O., SERIA A (PLO345200011)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O.POLSKA 2024-03-298,5000 (ZMIENNY)4 520,803091 3521 3311,77

CAVATINA HOLDING S.A., SERIA F (PLO256400022)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYCAVATINA HOLDING S.A.POLSKA 2024-03-319,0000 (STALY)1 000,001 4001 3581 3611,81

ADV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA A (PLO344600013)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYADV INVESTMENT SP. Z O.O.POLSKA 2023-05-2812,0000 (STALY)1 000,003 8803 8803 9155,20

DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O., SERIA C (PLO341100025)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYDEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O.POLSKA 2025-06-247,0000 (STALY)1 000,001 4501 4141 4141,88

MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., SERIA I (PLO290800013)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYMALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A.POLSKA 2024-09-308,0000 (STALY)733,002 0001 4661 4571,94

HEVELIUS 11 SP. Z O.O., SERIA B (PLO290700015)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYHEVELIUS 11 SP. Z O.O.POLSKA 2024-03-318,5000 (STALY)850,001 5001 2861 2731,69

SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., SERIA G (PLO288700019)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYSOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.POLSKA 2023-03-317,7500 (ZMIENNY)757,505 0003 6383 7905,03

EKOPARK II SP. Z O.O., SERIA A (PLO326000018)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYEKOPARK II SP. Z O.O.POLSKA 2022-12-0814,0000 (STALY)1 000,001 7001 6831 7012,26

ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O., SERIA A (PLO314900013)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYACTIV BANACHA II SP. Z.O.O.POLSKA 2023-12-2218,0000 (STALY)1 000,001 7001 6831 6922,25

MAJSTER FINANSE SP. Z O.O., SERIA A (PLO336700011)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYMAJSTER FINANSE SP. Z O.O.POLSKA 2024-01-1511,1000 (STALY)1 000,001 4001 3721 4091,87

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
805000,00

Futures na EUR/PLN, FEURU21, 2021.09.17 (PL0GF0021501) (Krótka)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.POLSKAEUR805000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0000,00UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00Certyfikaty inwestycyjne


0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD0
00,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00


000,00

Grunty000,00Inne000,00Prawa współwłasności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Użytkowanie wieczyste:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255)2 4403,24

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

Nota 1_polityka rachunkowości.pdf
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2kwartał

2021roku

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe0


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2kwartał

2021roku

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw227

Pozostałe zobowiązania2

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-08-03Paweł HomińskiPrezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.


2021-08-03Sylwia MagottWiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.
Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe: Katarzyna Kosior - Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk