• Odbierz prezent
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ: raport finansowy (2021-08-02 16:30)
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 22 oie - powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Data przekazania:2021-08-02
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZNoble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-843WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
RONDO DASZYŃSKIEGO2C
(ulica)( numer)
(22) 427-46-46(22) 276-25-85biuro@noblefunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.nobletfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:
PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

l.p.

imię

nazwisko

zarządzanie lub nadzór

opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych

data powołania

MarcinDecOsoba zarządzająca
Marcin Dec jest związany z polskim rynkiem finansowym od ponad dwudziestu lat. Jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie finanse i ekonomia, a także absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego. Posiada licencję i tytuły: doradcy inwestycyjnego (nr 180), Certified International Investment Analyst (CIIA), Professional Risk Manager (PRM), Certificate in Quantitative Finance (CQF). Zarządzał ryzykiem płynności, stóp procentowych, walutowym i kredytowym
w bankach. Nadzorował prace zespołów obsługujących klientów skarbowych, kredytowych SME, deweloperów, zespołu odpowiedzialnego za sekurytyzację aktywów pracujących, obszaru bezpieczeństwa i ryzyka operacyjnego. Był członkiem kilku rad nadzorczych, a także wieloletnim przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Swoją karierę rozpoczynał jako dealer bonów i obligacji skarbowych w Banku Gdańskim w 1996 roku. Doświadczenie zdobywał także w funduszu emerytalnym jako zarządzający portfelem papierów skarbowych oraz w dwóch bankach jako zastępca i później dyrektor Departamentu Skarbu (Treasurer). Pracował także w Rabobank London na stanowisku Dyrektora Rynków Europy Środkowej i Wschodniej. Przez 7 lat był dyrektorem zarządzającym obszarem skarbu, a później członkiem zarządu nadzorującym między innymi ten obszar w Getin Noble Banku. Swoje doświadczenie zdobywał także w Kredobanku (grupa PKO BP) we Lwowie jako członek zarządu nadzorujący piony ryzyka, przewodniczący komitetów ALCO oraz kredytowego na poziomie centrali, a także – ostatnio – w jednej z firm konsultingowych jako Senior Manager w dziale Financial Risk and Analytics. Od 2 sierpnia 2021 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.
2021-08-02
Rada Nadzorcza Towarzystwa podjęła w dniu 30 lipca 2021 r. uchwałę w sprawie powołania z dniem 2 sierpnia 2021 r. Pana Marcina Deca do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa w ramach VI kadencji.

Pan Marcin Dec nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Towarzystwa oraz samego Funduszu, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Pan Marcin Dec nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Opis wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego Pana Marcina Deca stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 4_ oraz § 5 pkt 5_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_.

PlikOpis
Opis doświadczenia_Marcin Dec.pdfOpis doświadczenia_M_Dec

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-08-02Sylwia MagottWiceprezes Zarządu
2021-08-02Tomasz GumkowskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk