• Odbierz prezent
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ: raport finansowy (2021-03-30 09:58)
fot. freepik.com
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.
Data przekazania:2021-03-29
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZNOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-843WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
RONDO DASZYŃSKIEGO2C
(ulica)( numer)
(22) 427-46-46(22) 276-25-85biuro@noblefunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.nobletfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)


KOREKTA RAPORTU:
PlikOpis
TREŚĆ RAPORTU:

Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o któym mowa w § 28 ust. 2 oie?

Nie


Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

2021-02-22

Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

2021-02-22

Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych
(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

8 lutego 2021 do 15 lutego 2021

Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych

Towarzystwo uprawnione jest do podjęcia decyzji o dokonaniu proporcjonalnej redukcji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu, przy czym decyzja, o której mowa powyżej może zostać podjęta 1) nie później niż w Dniu Wykupu; 2) jeżeli w wyniku realizacji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu wartość Aktywów Płynnych spadłaby poniżej Kwoty Rezerwy. Wartość Aktywów Płynnych oraz Kwotę Rezerwy określa się na Dzień Wyceny przypadający na Dzień Wykupu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 3) pod warunkiem, że liczba Certyfikatów podlegających wykupowi na podstawie wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu, po dokonaniu proporcjonalnej redukcji nie będzie niższa niż 2% (słownie: dwa procent) ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do tego Dnia Wykupu Certyfikatów W przypadku, podjęcia decyzji o redukcji zgodnie ze zdaniem powyżej, żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych podlegają proporcjonalnej redukcji, przy czym liczba Certyfikatów wykupywanych od każdego z Uczestników będzie zaokrąglana w dół do pełnego Certyfikatu. Redukcja zostanie dokonana zgodnie z odpowiednimi regulacjami przyjętymi przez KDPW . Jeżeli powstała w wyniku zastosowania redukcji, liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi będzie mniejsza od liczby równej wszystkim Certyfikatom Inwestycyjnym przeznaczonym do wykupu, wówczas każdy zredukowany pakiet Certyfikatów Inwestycyjnych objęty poszczególnymi zleceniami wykupu, powiększany będzie o jeden Certyfikat Inwestycyjny, w kolejności od największego pakietu, aż do wystąpienia sytuacji, w której liczba Certyfikatów Inwestycyjnych przedstawionych do wykupu będzie równa liczbie Certyfikatów Inwestycyjnych przeznaczonych do wykupu. Jeżeli nie będzie możliwe powiększenie pakietów Certyfikatów Inwestycyjnych w sposób opisany w zdaniu poprzednim, w szczególności w sytuacji gdy poszczególne pakiety opiewać będą na równą liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, wybór pakietu podlegającego powiększeniu nastąpi w sposób losowy.

Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

2021-03-08Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenielp.

nazwa podmiotu

miejscowość

adres
Żądanie wykupu powinno być złożone przez Uczestnika w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane zostały Certyfikaty Uczestnika albo (jeżeli Uczestnik nie złożył Dyspozycji Deponowania) u Sponsora Emisji, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji dostępne na stronie www.noblesecurities.plSzczegółowe dane dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji dostępne na stronie www.noblesecurities.pl
PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOTData

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis2021-03-29Mariusz StaniszewskiPrezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.


2021-03-29Sylwia MagottCzłonek Zarządu Noble Funds TFI S.A.


2021-03-29Paweł HomińskiCzłonek Zarządu Noble Funds TFI S.A.
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk