• Odbierz prezent
FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Informacja w zakresie polityki informacyjnej Spółki. (2021-03-30 08:28)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
FOREVER ENTERTAINMENT S.A.
Temat
Informacja w zakresie polityki informacyjnej Spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Forever Entertainmet S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej jako: Spółka, Emitent) po dokonaniu szczegółowej analizy i przeglądu polityki informacyjnej Emitenta prowadzonej od czasu debiutu Spółki na rynku alternatywnym NewConnect, mając na względzie dotychczasowy model działalności Spółki polegający na wydawaniu kilkudziesięciu gier rocznie na najpopularniejsze platformy oraz znaczący wzrost skali działalności, uznał za zasadne i konieczne wprowadzenie zmian w polityce informacyjnej Emitenta i niniejszym przekazuje zaktualizowaną politykę informacyjną Spółki:

1) Szczegółowe daty premier gier będą przekazywane w formie raportów bieżących ESPI, tylko w odniesieniu do tych produkcji, które są najistotniejsze dla prowadzonej przez Emitenta działalności, natomiast informacje o premierach wszystkich gier będą dostępne na stronie internetowej Emitenta w zakładce Plan premier.
2) Plan premier podany na stornie internetowej forever-entertainment.com będzie aktualizowany na bieżąco, przy czym nie rzadziej niż raz na kwartał.
3) Informacje dotyczące rozpoczęcia lub zakończenia procesu certyfikacji gry przekazywane będą za pośrednictwem systemu ESPI jedynie w odniesieniu do najważniejszych produkcji Spółki.
4) Informacje w zakresie pozyskania nowych licencji wydawniczych, podpisania nowych umów, czy rozpoczęcia nowych produkcji będą podawane w formie raportu bieżącego ESPI jedynie dla gier, co do których w dacie zawarcia danej umowy można domniemywać, że z różnych przyczyn (np. nowy rynek dystrybucji, pozyskanie istotnych praw do utworów własności intelektualnej) mogą wykazywać istotny, z punktu widzenia działalności Spółki, potencjał sprzedażowy.

Niniejsza polityka informacyjna Spółki wchodzi w życie z dniem 30 marca 2021 r.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że niniejsza polityka ma charakter jedynie poglądowy. Istotność danej informacji każdorazowo oceniana będzie indywidualnie z uwzględnieniem stosownych regulacji Rozporządzenia MAR. Jeżeli Zarząd Spółki uzna informację za istotną, z punku widzenia prowadzonej działalności, zostanie ona podana do publicznej wiadomości poprzez system ESPI.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FOREVER ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FOREVER ENTERTAINMENT S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-451Gdynia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Zwycięstwa96/98
(ulica)(numer)
58 728 23 4358 712 62 59
(telefon)(fax)
biuro@forever-entertainment.comwww. forever-entretainment.com
(e-mail)(www)
5833112205221122120
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Zbigniew DębickiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk