• Odbierz prezent
FORBUILD POLSKA S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 r. (2022-05-27 18:03)
fot. freepik.com

Spis załączników:

20220527_180330_1593053336_Zalacznik_do_ESPI_11_2022_wprowadzenie_zmian_do_porzadku_ZWZA.pdf
20220527_180330_1593053336_1._Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_17.06.2022.pdf
20220527_180330_1593053336_2._Formularz_Pelnomocnictwa_ZWZA_17.06.2022.pdf
20220527_180330_1593053336_3._Projekty_Uchwal_na_ZWZA_17.06.2022.pdf
20220527_180330_1593053336_4._Formularz_instrukcji_do_glosowania_ZWZA_17.06.2022.pdf
20220527_180330_1593053336_5._Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Forbuild_oraz_Grupy_Kapitalowej_za_2021.pdf
20220527_180330_1593053336_6._Sprawozdanie_finansowe_Forbuild_S.A._za_2021.pdf
20220527_180330_1593053336_7._Sprawozdanie_bieglego_z_badania_jednostkowego_SF_za_2021.pdf
20220527_180330_1593053336_8._Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_za_2021.pdf
20220527_180330_1593053336_9._Sprawozdanie_bieglego_z_badania_skonsolidowanego_SF_GK_za_2021.pdf
20220527_180330_1593053336_10._Sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdan_oraz_wniosku_co_do_podzialu_zysku_za_2021.PDF
20220527_180330_1593053336_11._Zwiezla_ocena_sytuacji_Spolki_z_uwzglednieniem_sys_kontr_wew_i_sys_zarz_ryz_za_2021.PDF
20220527_180330_1593053336_12._Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_2021.PDF
20220527_180330_1593053336_13._Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_za_2014.PDF
20220527_180330_1593053336_14._Sprawozdanie_finansowe_Spolki_za_2014.PDF
20220527_180330_1593053336_15._Opinia_i_raport_z_bieglego_z_badania_Spolki_za_2014.PDF
20220527_180330_1593053336_16._Skonsolidowane_sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_2014.PDF
20220527_180330_1593053336_17._Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_2014.PDF
20220527_180330_1593053336_18._Opinia_i_raport_bieglego_z_badania_skonsolidowanego_za_2014.PDF
20220527_180330_1593053336_19._Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_oceny_sprawozdan_i_wniosku_co_do_podzialu_zysku_2014.PDF
20220527_180330_1593053336_20._Zwiezla_ocena_sytuacji_Spolki_za_2014.PDF
20220527_180330_1593053336_21._Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_2014.PDF
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2022
Data sporządzenia:2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
FORBUILD POLSKA S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2022 oraz raportu bieżącego EBI nr 6/2022 z 20 maja 2022 roku Zarząd FORBUILD S.A. [„Spółka”] informuje, że do Spółki wpłynął wniosek od uprawnionego akcjonariusza firmy BETOMAX systems GmbH&Co. KG z siedzibą w Niemczech, o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 r. o następujące punkty (jako odpowiednio pkt 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 36 obrad ZWZ oraz odpowiednią modyfikację numeracji pozostałych punktów obrad):
1. (Pkt 6 porządku obrad). Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi rekomendacji w zakresie niezwłocznego podjęcia wszelkich niezbędnych czynności, prowadzących do wykonania prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących Spółki, a także odnośnie zachowania bezstronności w sporach między akcjonariuszami Spółki, dotyczących działania w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu z dnia 29 lipca 2005 r. (,,Ustawa o Ofercie"), istnienia sankcji utraty prawa głosu, o której mowa wart. 89 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Ofercie na ich akcjach oraz ich uprawnienia do glosowania.
2. (Pkt 24 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwal nr 1, 2, 3 NWZA z dnia 28 kwietnia 2014 r.
3. (Pkt 25 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwal nr 2 NWZA z dnia 29 września 2014 r.
4. (Pkt 26 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwal nr 2, 3, 4, 5, 6 NWZA z dnia 3 listopada 2014 r.
5. (Pkt 27 porządku obrad). Wysłuchanie opinii Zarządu Spółki w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (,,Ustawa o Ofercie") (o ile zostanie przedłożona).
6. (Pkt 28 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie powołania KPMG Polska, a jeżeli ten podmiot nie będzie mógł lub nie będzie chciał się podjąć zlecenia, spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie świadczenia w Polsce usług audytu z grupy: PwC lub EY, na rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie w celu zbadania wykorzystania środków pozyskanych przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem oferty publicznej w 2013 r. oraz nabycia przez Spółkę przedsiębiorstwa Stalmax od Stalmax A. & S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak sp. j. z siedzibą w Końskich, w tym, celu i warunków finansowych transakcji, jak również w zakresie tego czy transakcje Spółki z podmiotami powiązanymi (w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz.U. z 1992 r. poz. 86 z późn. zm.)) w latach 2014-2022 odbywały się na warunkach rynkowych.
7. (Pkt 29 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Grzegorza Muszyńskiego, byłego Prezesa Zarządu Spółki.
8. (Pkt 30 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Piotra Kurczyńskiego, byłego członka Zarządu Spółki.
9. (Pkt 31 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Tomasza Gierczyńskiego, Prezesa Zarządu Spółki.
10. (Pkt 32 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Lecha Pasturczaka, członka Rady Nadzorczej Spółki.
11. (Pkt 33 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Stanisława Pargiełę, członka Rady Nadzorczej Spółki.
12. (Pkt 34 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Andrzeja Pargiełę, członka Rady Nadzorczej Spółki.
13. (Pkt 35 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Artura Mączyńskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. (Pkt 36 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Konrada Kosierkiewicza, członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z w/w wnioskiem poniżej Spółka przekazuje zmieniony, rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z odpowiednią modyfikacją numerów porządku obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi rekomendacji w zakresie niezwłocznego podjęcia wszelkich niezbędnych czynności, prowadzących do wykonania prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących Spółki, a także odnośnie zachowania bezstronności w sporach między akcjonariuszami Spółki, dotyczących działania w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu z dnia 29 lipca 2005 r. (,,Ustawa o Ofercie"), istnienia sankcji utraty prawa głosu, o której mowa wart. 89 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Ofercie na ich akcjach oraz ich uprawnienia do głosowania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 jak również wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2021 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 jak również wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w 2014 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2014 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2014 roku.
22. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki: : Lechowi Janowi Pasturczakowi, Andrzejowi Piotrowi Pargiele, Stanisławowi Juliuszowi Pargiele, Arturowi Mączyńskiemu, Konradowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
23. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki: Grzegorzowi Muszyńskiemu, Piotrowi Kurczyńskiemu, Tomaszowi Gierczyńskiemu, Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwal nr 1, 2, 3 NWZA z dnia 28 kwietnia 2014 r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwal nr 2 NWZA z dnia 29 września 2014 r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwal nr 2, 3, 4, 5, 6 NWZA z dnia 3 listopada 2014 r.
27. Wysłuchanie opinii Zarządu Spółki w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (,,Ustawa o Ofercie") (o ile zostanie przedłożona).
28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania KPMG Polska, a jeżeli ten podmiot nie będzie mógł lub nie będzie chciał się podjąć zlecenia, spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie świadczenia w Polsce usług audytu z grupy: PwC lub EY, na rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie w celu zbadania wykorzystania środków pozyskanych przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem oferty publicznej w 2013 r. oraz nabycia przez Spółkę przedsiębiorstwa Stalmax od Stalmax A. & S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak sp. j. z siedzibą w Końskich, w tym, celu i warunków finansowych transakcji, jak również w zakresie tego czy transakcje Spółki z podmiotami powiązanymi (w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz.U. z 1992 r. poz. 86 z późn. zm.)) w latach 2014-2022 odbywały się na warunkach rynkowych.
29. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Grzegorza Muszyńskiego, byłego Prezesa Zarządu Spółki.
30. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Piotra Kurczyńskiego, byłego członka Zarządu Spółki.
31. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Tomasza Gierczyńskiego, Prezesa Zarządu Spółki.
32. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Lecha Pasturczaka, członka Rady Nadzorczej Spółki.
33. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Stanisława Pargiełę, członka Rady Nadzorczej Spółki.
34. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Andrzeja Pargiełę, członka Rady Nadzorczej Spółki.
35. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Artura Mączyńskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki.
36. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Konrada Kosierkiewicza, członka Rady Nadzorczej Spółki.
37. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
38. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje otrzymane od Akcjonariusza projekty uchwał oraz uzasadnienie do proponowanych punktów porządku obrad ZWZ. Ponadto w uzupełnieniu Emitent przekazuje również treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie formularze i dokumenty opublikowane przez Spółkę w systemie EBI w dacie zwołania ZWZ tj. w dniu 20 maja 2022 roku.

Załączniki
PlikOpis
Załącznik do ESPI_11_2022 wprowadzenie zmian do porządku ZWZA.pdf
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 17.06.2022.pdf
2. Formularz Pełnomocnictwa ZWZA 17.06.2022.pdf
3. Projekty Uchwał na ZWZA 17.06.2022.pdf
4. Formularz instrukcji do głosowania ZWZA 17.06.2022.pdf
5. Sprawozdanie z działalności Forbuild oraz Grupy Kapitałowej za 2021.pdf
6. Sprawozdanie finansowe Forbuild S.A. za 2021.pdf
7. Sprawozdanie biegłego z badania jednostkowego SF za 2021.pdf
8. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK za 2021.pdf
9. Sprawozdanie biegłego z badania skonsolidowanego SF GK za 2021.pdf
10. Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań oraz wniosku co do podziału zysku za 2021.PDF
11. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem sys kontr wew i sys zarz ryz za 2021.PDF
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021.PDF
13. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014.PDF
14. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2014.PDF
15. Opinia i raport z biegłego z badania Spółki za 2014.PDF
16. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014.PDF
17. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014.PDF
18. Opinia i raport biegłego z badania skonsolidowanego za 2014.PDF
19. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań i wniosku co do podziału zysku 2014.PDF
20. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2014.PDF
21. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014.PDF
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FORBUILD POLSKA S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-200Końskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górna2a
(ulica)(numer)
+48 41 375 13 47+48 41 375 13 48
(telefon)(fax)
www.betomax.pl
(e-mail)(www)
658-17-00-296290997907
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Dorota WalkiewiczCzłonek Zarządu
2022-05-27Tomasz GierczyńskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk